Skademinimering

Dagens Industri skriver: ”157.000 personer beräknas beviljas uppehållstillstånd fram till 2017, enligt Dagen Samhälle…Enligt tidningens beräkningar blir det Södertälje som ökar mest i förhållande till sin folkmängd, följt av Botkyrka, Fagersta och Tibro. Invandringen väntas öka Södertäljes befolkning med hela 6 procent under perioden. Stockholmskommunen Huddinge får ett tillskott på nästan 2.500 nya invånare till 2017 motsvarande 2 procent, enligt tidningens beräkningar.

”Nej, så kan det inte bli, de förutsättningarna finns inte, säger Daniel Dronjak (M)”, kommunstyrelseordförande i Huddinge, till Dagens Samhälle. Huddinge har ökat byggtakten, men bostäder till en så snabb befolkningsökning kan kommunen inte att få fram”

Beräkningen är grovt i underkant. Förra året beviljades 78.000 flyktingar och anhöriginvandrare uppehållstillstånd, är det realistiskt att tro att det minskar framöver? Alla beviljas inte asyl och en del återvänder, men det uppvägs av anhöriginvandring. Historiskt har varje asylsökande på sikt motsvarats av ungefär en invånare.

Även om invandringen blir mer restriktiv nu måste Sverige därför förbereda sig för att integrera flera hundra tusen nyanlända. Om man tar in människor måste man även ta hand om dem. Det tar ett eller två år från asylansökan till folkbokföring där nyanlända kommer in i systemet och räknas med i arbetslöshetsstatisk och annat. De kostnader som citeras på 60-70 miljarder kronor per år är endast initial asylmottagning. De vanliga välfärdsutgifter som senare uppstår i form av utbildning, bostäder, sjukvård, skola etc. för flera hundra tusen nyanlända har det aldrig budgeterats för.

Det finns idag inga realistiska förslag på hur integrationen ska förbättras annat än ideologiskt önsketänkande. Vänstern skyller problemen på svensk rasism medan borgerligheten skyller på svensk socialism. Socialdemokraterna har lagt sin energi på att validera ett par hundra läkare, trots att systemet för validering redan fungerar. Det var snarast en retorisk strategi ämnad att ge låginformationsväljare intrycket att den typiske arbetslöse flyktingen är läkare eller civilingenjör som rasistiska/byråkratiska Sverige vägrar anställa. Erfarenhet visar att högutbildade som lär sig språket klarar sig bra, men de är helt enkelt inte speciellt många. Att låtsas att problemet var validering av alla läkare som strömmade in från u-länder lugnade kanske temporärt naivare väljare, men har ingenting med jobbskapande att göra.

Borgerlighetens förslag är heller inte genomtänkta. Uppluckrad LAS, ROT-avdrag för trädgårdsarbete och dylikt kommer inte skapa speciellt många jobb. Det finns heller inget som tyder på att sänkta löner skulle vara speciellt effektivt. Om lönekostnaden är avgörande skulle de subsidier på 50-80% som redan finns för företag som vill anställa nyanlända skapat mer än några tiotusen jobb. På samma sätt var erfarenheten från experimentet med reducerad arbetsgivaravgift för unga en låg efterfrågeelasticitet på ca 0.2-0.3 procent.

Hälften av nyanlända har förgymnasial utbildning, i ett land där 10 procent av jobben innehas av de med förgymnasial utbildning. En tredjedel av vuxna nyanlända har mindre än nio års grundskola, jämfört med 0.8 procent av Sverigefödda. Av anhöriga kvinnor anger hälften att de aldrig jobbat i sitt hemland. I en modern kunskapsekonomi vill få arbetsgivare anställa vuxna utan grundskoleutbildning som inte talar svenska ens om de erbjuder sig att jobba gratis. Det är inte värt mödan i term av handledning, träning, administration och kvalitetstrisk.

Sverige är inte Nordkorea, utanför alliansens fantasi existerar inga större ”barriärer” till arbetsmarknaden. Varför förvärvsarbetar i så fall 85 procent av de med svenskt ursprung? De höga barriärer som flyktingar möts av är vare sig rasism eller socialism utan beror helt enkelt på att svenska arbetsgivare främst efterfrågar högproduktiv arbetskraft.

Att man får full sysselsättning bara lönen sänks tillräckligt mycket är ett resultat från extremt förenklade modeller och inget man kan designa policy runt. Dessutom sätter bidragen ett tak på hur mycket lönen kan sänkas. Fredrik Segerfelt har föreslagit ”Dra ned bidragen till ett minimum, kanske 1000 kronor i månaden” och har räknat ut att det går att överleva på 450 kronor i månaden i Sverige om man bara äter ris, och gissningsvis hyr en pappkartong på gatan med kvarstående medel. ”Kåkstäder i Sverige kan visst det vara en lösning på akut fattigdom i andra länder” Få utanför Centerpartiet och Timbro vill förpassa invandrare till Segerfeldts mardrömsvision, ett samhälle förgiftat för både fattiga och rika.

Vad kan man då göra? Sverige har under flera år överbelastat arbetsmarknadens, skolans och bostadssektorns integrationskapacitet. Mitt ärliga svar är att full integration givet detta är Kobayashi Maru, ett omöjlighetsuppdrag där ingen lösning existerar. Vad Sverige däremot kan göra är sitt bästa för att integrera så många som möjligt. Ett rikt land med tio miljoner invånare kan sen hantera ett visst oundvikligt utanförskap. Låt mig skissa upp några förslag, jag utvecklar dessa och fler senare i mån av tid:

 • Fixa byggnormer och marktilldelning. Kostnaden för bostadsbyggande är extremt högt i Sverige och måste sänkas. Enligt beräkningar av tidningen Fastighetsvärlden saknar en stor del invandrare betalningsförmåga till nyproduktion. Om kostnader för byggande inte sänks kraftigt och snabbt kan Sverige räkna med kaos på bostadsmarknaden, en av ekonomins största sektorer. Att införa marknadshyror nu skulle skapa ännu värre problem eftersom marknaden är extremt långt från jämvikt, en stor del av befolkningen skulle  få mattan dragen under sig och bli bostadslösa.
 • Det fundamentala problemet är lågt humankapital. Därför måste lösningen fokusera på att öka produktiviteten, vilket kräver massiva utbildningssatsningar. Ett viktigt förslag är obligatorisk vuxenutbildning. Det är ofta förnedrande och demotiverande för vuxna att sätta sig i skolbänken igen, och framförallt språk blir svårare att lära sig med åldern. Det finns samtidigt ingen väg runt detta. Personligen tror jag att detta måste förenas med återgång till traditionell strukturerad pedagogik, inte den flumpedagogik som fördärvat svenska skolan de senaste decennierna.
 • Satsningar på infrastruktur. Det finns behov av bättre infrastruktur för att höja produktiviteten, och det skapar jobb. Det går även att lånefinansiera. För att undvika risken att räntan drar i väg i takt när statsskulden ökar bör Sverige förbinda sig att ökade utgifter endast används för investeringar. Ett förslag av Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund är återinföra distinktionen mellan drifts- respektive kapitalbudget.
 • Sverige måste också öka företagens efterfrågan på anställda. Återigen är Sverige en modern kunskapsekonomi. Den gamla ekonomin handlade om massproduktion av varor medan den nya handlar om att sälja idéer. Teknologi och innovation säljs i form av högkvalitativa produkter och tjänster med högt förädlingsvärde. Sveriges konkurrenskraft avgörs därför av forskning, teknologi och entreprenörskap, inte låglönejobb eller flum. Ett statsfinansiellt billigt förslag för att stimulera entreprenörskap vore förmånligare beskattning av personaloptioner till grundare och personal i startups.
 • Man borde underlätta för invandrare att behålla sina bidrag om de frivilligt återvänder till sina hemländer, där levnadskostnaderna kan vara en tiondel under det svenska. Sverige spar åtminstone på infrastruktur och välfärdsutgifter i detta scenario, och man kan kanske minska bidraget något i så fall. Många invandrare trivs inte i det i flera avseenden kyliga Sverige, så förslaget gynnar alla. Detta ökar de redan starka incitamenten att komma, men detta är inget problem så länge invandring är reglerad.
 • Att få igång affärsverksamhet och öka bostadspriser i utanförskapsområden kräver krafttag mot brottslighet och stök.
 • Fler förslag i korthet: Täpp till kryphål, avdrag etc. i kapitalbeskattningen
 • Återinför arvsskatt för de förmögna
 • Växla progressiv kapitalskatt mot lägre skatt på arbete och entreprenörskap.
 • Öka inflationsmålet från 2% till 4%
 • Stoppa lågkvalificerad arbetskraftsinvandring
 • Fördubbla investeringar i Forskning & Utveckling
 • Skapa ett svenskt elituniversitet på världsnivå
 • Avskriv delar av CSN-lån för de som tar examina i tekniska ämnen

Sverige gör utredningar för allt, men de senaste årens flyktingexperiment har aldrig utretts. Den senaste SOU:n om invandring skrevs i praktiken för 20 år sedan. I stället har politiker och media lagt sin kreativa energi på diverse varianter av verklighetsförfalskning. Att minimera skadan som de senaste årens lekstuga har åsamkat kräver evidensbaserad analys av experter, inte mer agendasättande journalistik och fejkrapporter från tankesmedjor.

Folkhemmets överlevnad satsas på ett mirakel trots decenier av stabila utfall

Vetskapen om flyktingkrisen sprider sig bland allmänheten. Media och särintressen som LO och Svenskt Näringsliv fortsätter dock envist sin kampanj för att flyktinginvandring är långsiktig lönsamt.

Sedan kollapsen av de yttre gränserna och etablering av en landkorridor mellan skandinavien och mellanöstern har Sverige tagit emot ca 8-10.000 flyktingar per vecka, vecka efter vecka. Magdalena Andersson medger att nuvarande takt om den försätter nästa år motsvarar en halv miljon asylsökande per år: ”Om det frampå nästa år fortsätter att komma 1500 personer om dagen, då hamnar i ett helt nytt läge. Då handlar det om en halv miljon människor på årsbasis”

Alla asylsökande beviljas inte asyl och en del återvänder. Å andra sidan tillkommer anhöriginvandrare. Historisk erfarenhet har varit att varje asylsökande på sikt motsvarar en eller drygt en person med invandrarbakgrund. Det kan bli något fler eftersom andel som beviljas asyl har ökat kraftigt sen 2010.

Den avgörande frågan är hur framtida integration kommer att utvecklas. Invandringsdriven befolkningsökning leder till en större arbetskraft, större skatteintäkter och större BNP, men också fler som skatter och inkomster ska delas på och större välfärdsutgifter. Det avgörande är BNP per invånare och skatter i relation till utgifter.

Storskaligt flyktinginvandring till Sverige började inte för några veckor sedan utan på 80-talet. Många tycks inte inse hur stabila utfallen har varit. Vi har en god bild av hur integrationen kommer att gå eftersom de underliggande siffrorna har varit stabila i decennier. Här är SCBs uppgifter på andel nyanlända som kommer i arbete 1997-2013 [hat tipp till kommentatorn på reddit som fixade bredden på tabellen]

tabell2

Efter 15 år är drygt sex av tio i arbete. Stabiliteten i arbetsmarknadsintegrationen tyder på starka underliggande processer. Min vän Knut Nordalh har på sin blogg visuellt sammanfattat tid till arbete för olika kohorter.

knut2

En liknande graf från SCB som går fram 13 år i stället för 7.

Omkring-sex-av-tio-flyktingar-arbetar-efter-13-ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har för min kommande bok “En Moralisk Stormakt” köpt historiska data om genomsnittliga förvärvsinkomster från SCB till 2013, sista tillängliga år. Det är förvärvsinkomster och skatter som finansierar välfärden, inte låtsasjobb, fejkrapporter och floskler. Invandrares förvärvsinkomster är lägre på grund av en kombination av lägre sysselsättningsgrad och lägre inkomst per sysselsatt. Nedan är invandrares förvärvsinkomst i relation till inrikes födda för samtliga i åldrarna 20 till 64.

Samtliga invandrare 20-64
1990 72%
2000 62%
2006 61%
2013 61%

Utomeuropeiska invandrare 20-64
1990 51%
2000 48%
2006 49%
2013 51%

Sverige har satsat enormt på integrationen, och ingen har några realistiska förslag som inte prövats. Fler låglönejobb är inte ett seriöst förslag, man har sedan flera år experimenterat med lönesubsidier på 50 till 80 procent till flyktingar utan att skapa mer än ett fåtal jobb. Avvecklat LAS tros heller inte ha signifikanta effekter. Den fundamentala förklaringen till integrationsproblemen är lågt humankapital och produktivitet i en modern kunskapsekonomi. Hälften av nyanlända har endast förgymnasial utbildning, och bara en tiondel är enligt SCB akademiker.

Invandrare har sedan decenier genererat större välfärdsutgifter än de skatter gruppen som helhet i betalar in. Ingenting har ändrats sedan Jan Ekbergs expertrapport för finansdepartementet år 2009 annat än att flyktingströmmarna flerdubblats. Det finns fortfarande de som hävdar att flyktinginvandring är långsiktigt lösamt. Men de har aldrig gett en förklaring till de senaste decenniernas misslyckanden annat än att förvirra bort allmänheten med floskler och påhitt. Hur planerar Sverige att finansiera en generös välfärdsstat i framtiden när siffrorna sett ut såhär så länge?

Det hela är faktiskt väldigt enkelt, och bortsett från agendasättande journalisters verklighetsförfalskning finns ingen större osäkerhet att tala om. Det går fortfarande att stoppa den förutsättbara katastrof Sverige är på väg mot, men tiden rinner snabbt ut. Med nuvarande flyktingströmmar och i avsaknad av ett mirakel är folkhemmet långsiktigt omöjligt att finanserna.

Aftonbladet: Fyra av tio Syriska flyktingar är akademiker, om man med akademiker menar svetsare och mekaniker

Aftonbladet upprepar SVTs teori om kompetensregn:

12243485_10153230756678231_8389290957734857210_n

“Med flyktingvågen från Syrien har Sverige fått sin största akademiska tillströmningen hittills. 38 procent av de nyanlända syrierna är högutbildade. Irakierna kommer inte långt efter – 31 procent har en eftergymnasial utbildning.”

Jag har förklarat tricket flera gånger, men låt mig göra det igen. Eftergymnasial utbildning är inte detsamma som “akademisk” utbildning. Ett halvårs svetsarutbildning, frisörpraktik, koranskola eller mekanikträning i Syriska armén räknas också som “eftergymnsial” utbildning så länge den är efter gymnasiet. Aftonbladet har liksom SVT fifflat genom att omdefiniera “akademiker”.

Siffran 27 procent högutbildade i Sverige som Aftonbladet jämför med är däremot SCBs etablerad definition, det vill säga minst tre års eftergymnasial utbildning. SCB har även estimerat utbildning för nyanlända 2009-2013. Dessa estimat har varit stabila över tid så länge man inte manipulerar definitionerna. Notera att samtliga esitmat baseras på självrapporterade uppgifter och inte kräver ID eller vallidering. Ca tio procent av Syrier anger att de är högutbildade. Detta är för nyanlända, andelen är 14 procent för alla Syrier som är i Sverige, inklusive de som kom länge sedan och skaffat sig svenska utbildningar.

SCB

Det är inte bara SCB som uppskattat andel högutbildade Syrier. Här är siffror från andra länder:

* Norska motsvarigheten SSB definierar högskoleutbildning som minst 4 år. Deras estimat är att 5.8 procent av nyanlända Syrier har högskoleutbildning längre än fyra år. Det saknas uppgifter för drygt en tredjedel, vilket innebär att 9 procent av de som man har uppgifter för är högutbildade. Detta rapporteras av norsk statstelevision:

”Flyktingar från Syrien till Norge har lägre utbildning än vad många hade trott.
Experter tror att det blir därmed svårare för flyktingar från Syrien att komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Praktiskt taget alla syrier beviljas uppehållstillstånd i Norge, och kan stanna här för resten av ditt liv. Norska Kunskap och hemland utbildning är det snabbaste sättet att få ett jobb i Norge. Utan syrier kommer upp i arbetet, blir det dyrt. NRK har fått siffror från Statistisk sentralbyrå (SSB) som visar vad syrianer som var bosatte sig i Norge 2014 hade utbildning. Fördelningen är följande:

30 procent har gått grundskola
15 procent gymnasieutbildning
12,4 procent har högre utbildning upp till 4 år
5,8 procent har högskoleutbildning längre än fyra år
Cirka 35 procent vet vi ingenting om”

norge

* Dansk statstelevision har också uppskattat andel högutbildade bland nyanlända, Syrier och andra. Översättning: “De flesta i Syrien slutar studera efter tio år i skolan för att arbete, kanske för att det är svårt för dem att fortsätta. Några av dem behöver pengar, och de kan inte fortsätta sin utbildning, säger Mohamad Joulak…De bäst utbildade, de som till exempel har en universitetsexamen, utgör 13%. Dessa har en utbildning som motsvarar en kandidatexamen i Danmark”


* IZA-studien ”The Impact of Syrian Refugees on Natives’ Labor Market Outcomes in Turkey” citerar utbildningsnivå bland Syrier i Turkiet, insamlad av turkiska myndigheter. Knappt 9 procent av Syrier har akademisk utbildning.

turkiet

Tyska Die Welt rapporterar snittet för alla Syrier i Turkiet på 8.9 procent högutbildade:

tyskland

Världsbanken har till sist uppskattat andel akademisk utbildade Syrier innan kriget till endast 4 procent. Naturligtvis tenderar de mer välutbildade att oftare flytta, men man måste ha en realistiskt bild av hur stor effekt denna överrepresentationen kan ha om en hög andel flyttar.

world-bank1

Trovärdiga källor i flera olika länder har oberoende av varandra kommit fram till 9-13 procent på basis av etablerade definitioner av begreppet högutbildad. SVT och Aftonbladet påstår däremot att 37-38 procent av Syrier är akademiker, efter att först trixa genom att omdefiniera “akademiker” till att inkludera svetsare, frisörer, koranskoleutbildade och mekaniker.

Kompetensregnbluffen är inte bara intressant i sig. Det är den smoking gun som bortom allt tvivel bevisar att den svenska journalistkåren medvetet ljuger om invandring. En del är fortfarande godtrogna och har svårt att tro att journalistkåren satt i system att ljuga. Men vad är detta annat än utstuderad lögn? En normalbegåvad tonåring förstår distinktionen mellan akademisk utbildning (minst kandidatexamen) och några månaders träning som svetsare. Man behöver inte gå efter auktoritetsargument, det räcker med att läsa Aftonbladets och SVTs absurda definition av akademiker i sig.

Auktoritetstrogna som saknar kompetens att granska frågan i sak måste fråga sig sig vilken auktoritet som ljuger. Är det SCB, norska SSB, Dansk Public Service, Norsk Public Service, turkiska myndigheter, Världsbanken, tyska forskare och tysk media som gått samman i en global sammansvärning för att ljuga? Låter som en konspirationsteori för folliehattar. SVT och Aftonbladet är inte myndigheter, det är däremot SCB och SSB. Arbetsförmedlingen är visserligen en myndighet, men vi vet också att Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg är socialdemokratisk politiker och Göran Perssons kusin. Arbetsförmedlingen vägrar redovisa andelen Syrier med akademisk utbildning (som de hävdar att de inte beräknat). De insisterar på att inkludera yrkesutbildningar i siffrorna, vilket gör dem värdelösa.

Jag fick lära mig källkritik mot media i skolan och tror mer på experter på SCB än någon journalist på SVT eller Aftonbladet. Idag finns millitant auktoritetstrogna som i stället delegitimiser källkritik med ord som “konspirationsteori”, trots att de inte förstår sakfrågan. Det är en ovetenskaplig, närmast lite blåst attytid. Detta är nämligen otroligt enkelt: SvT och Aftonbladet överdriver genom att omdefiniera “akademiker” till alla med någon sorts eftergymnasial yrkesutbildning. Inte en enda journalist har mig veterligen ifrågasatt påståendet att fyra av tio Syriska flyktingar är “akademiker” eller “högskoleutbildade”, ungefär lika stor andel som i Uppsala kommun. Från ett uland där 4 procent har akademisk utbildning. Antingen ljuger SCB och alla andra auktoriteter eller så har svenska journalistkåren satt i system att ljuga (och inte reagerar när andra i kåren ljuger) , precis som vi vet att Fox News, Berlusconis TV och andra medier med starka politiska preferenser ibland ljuger.

 

Debatt mot Sandro Scocco i Agenda, och Jan Ekbergs mail

I söndagens Agenda diskuterade jag hur den svenska välfärden påverkas av flyktinginvandringen med Sandro Scocco, chefekonom för S-märkta tankesmedjan Arena Idé.

hhjj

Sandro Scocco tog upp Jan Ekberg och Joakim Ruists forskning. Den senare visar att nettokostnaden för flyktingar år 2007 uppgick till ca en procent av BNP. Detta motsvarar 70.000 per flykting per år, och skulle extrapolerat till dagens invandringsnivåer knäcka ryggen på välfärdsstaten. Att kostnaden blir förhållandevis liten i Ruist studie beror på att det år 2007 fanns några hundra tusen flyktingar i Sverige. Sandro Scocco citerade absurt nog Jan Ekbergs forskning, som om det stödde hans tes. Detta trots att både Ekberg och Ruist har sågats Scoccos rapport. Här är bakgrunden:

Scocco är medförfattare till rapporten ”900 miljarder” som hävdar att invandring genererar enorma överskott för statskassan. Arenarapporten undersöker hur invandring påverkar offentliga finanser genom att göra en ”kontrafaktisk” historisk analys om hur utvecklingen varit om Sverige inte haft invandring.

Problemet är att Arenarapporten utan att någonstans tala om det gör orimliga antaganden om invandrares arbetsinkomster och inbetalade skatter. Sverige har exakt data som visar att sysselsatta invandrare i snitt har avsevärt lägre arbetsinkomster och betalar in avsevärt mindre i skatt.

I stället från att utgå från faktiska skatteintäkter har Arenarapporten utvecklat en ”modell” som ”antar” att sysselsatta invandrares skatteintäkter är desamma som för inrikes födda.
Arenarapporten medger att invandrare har lägre sysselsättningsgrad, men antar tvärtemot vad faktisk statistik visar att skatteintäkterna per sysselsatt är samma.

Det finns två skäl till att invandrare enligt SCB och skatteverkets siffror betalar in avsevärt mindre i skatt per sysselsatt. För det första är sysselsättning ett bredare begrepp än jobb och inkluderar arbetsmarknadspolitiska åtgärder, långtidssjukskrivna och de som bara jobbar några timmar i veckan och inte genererar skatteintäkter att tala om. För det andra – vilket är viktigare – har invandrare i genomsnitt lägre humankapital, språkkunskaper, arbetslivserfarenhet och utbildning, och tenderar därför mer ofta att arbeta i låglöneyrken.

Invandrares nettobelastning på välfärden beror inte bara på lägre sysselsättningsgrad utan i lika stor utsträckning på lägre inkomster och skatteintäkter per sysselsatt. År 2013 hade varje sysselsatt utrikes född i arbetsför ålder enligt SCBs statistik ca 23 procent lägre förvärvsinkomst, ett gigantiskt gap som Arenarapporten ”antar” bort. Lägre snittinkomster leder till lägre skatteintäkter. Invandrare har en mer gynnsam åldersprofil med fler i arbetsför ålder, men denna begränsade fördel är inte i närheten så stor för att täcka de gigantiska klyftorna i inkomst och sysselsättning. Nedan är SCBs data för slutgiltig skatt för 2013, sista tillgängliga år. Utrikes födda hushåll betalar in i snitt 40 procent mindre i skatt. Det är viktigt att poängtera att gapet på ca 40 procent gäller även när invandrares demografiska fördel i form av färre äldre har räknats in.

Arena

Ingen forskningsstudie om invandringens fiskala effekter har använt kontrafaktiska skatter i stället för riktiga skatter. Bara den socialdemokratiska tankesmedjan Arena Idé har att räkna på detta verklighetsfrånvända sät. Arenarapporten vare sig motiverar eller ens nämner att de räknat så, det är något som bara framgick mellan raderna. När jag och andra nationalekonomer konfronterade Arenagruppen förnekar de inte att de antagit bort skatteklyftan. I stället används obskyr ekonomisk terminologi för att ge sken av att det är ett oskyldigt antagande. I sin presentation skriver de: ”Inkomstsidan: Antagande om motsvarande arbetsproduktivitet på makro med och utan invandring”

Det innebär i klartext att Arena ”antar” att om det inte hade kommit lågutbildade och lågavlönade flyktingar så hade en svensk blivit lågavlönad i stället. Detta är återigen ingenting som någon forskningsstudie har antagit. Trots att tankesmedjan uppfinner denna besynnerliga metod motiveras det aldrig, och förklaras heller aldrig, och motiveras aldrig i klartext i vare sig rapporten eller presentationer. De flesta icke-ekonomer som hör ”Antagande om motsvarande arbetsproduktivitet på makro med och utan invandring” kommer inte att förstå vad det betyder.

Det finns endast två svenska nationalekonomer som forskat om invandringens fiskala effekter i Sverige, professor Jan Ekberg samt Dr Joakim Ruist. Båda har i svidande termer kritiserat Arenarapportens sätt att räkna. Här är mailet som Jan Ekberg skickade till Sandro Scocco och mig när Arenarapporten kom ut i somras. Sandro Scocco säger i programmet att han inte minns mailet (“det är ju inte så att jag har fått några mail som sågar studien“), jag får anta att han måste ha glömt.

scocco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Hej
På Arenagruppens hemsida förklarar du och Lars Fredrik Andersson er metod i rapporten 900 skäl till att uppskatta invandring. Samtidigt riktar ni kritik mot mig.
Ni säger bland annat  att jag skulle ha sagt att rapporten skulle vara mer detaljerad. Ni har blandat ihop mig med någon annan person (Joakim Ruist). Ni säger också att jag anser att invandrarnas arbete är direkt kopplat till deras etnicitet. Så menar jag naturligtvis inte. Studier visar att den yrkesmässiga segregeringen inom den infödda gruppen är större än mellan infödda och invandrare i genomsnitt (se exempelvis Ekberg & Gustafsson Invandrarna på arbetsmarknaden SNS Förlag 1995). Den yrkesmässiga segregeringen mellan infödda män och kvinnor är större än mellan invandrare och infödda.

Ni kritiserar också att att min ESO-rapport är en tvärsnittsstudie. Men jag har också använt dynamiska studier med långa tidsförlopp och med en underliggande demografisk modell som rullas över tid med mortalitet och nativitet . Detta är fallet i min doktorsavhandling och i en artikel i European Journal of Population no 1 2011. Den underliggande demografiska modellen används för att beräkna det befolkningstillskott som vid olika tidpunkter uppkommer genom invandring (vilket inte är detsamma som gruppen med invandrarbakgrund). Storlek och åldersammansättning på befolkningstillskottet är viktiga när effekten av invandring på offentliga finanser skall beräknas. Från både tvärsnittsstudier och dynamiska tidsförloppsstudier kan vi dra slutsatsen att under 1950, 1960 och 1970-talen hade invandring en positiv påverkan på offentliga finanser men att detta under de senaste 20 åren övergått till en negativ påverkan på offentliga finanser. Den väsentliga förklaringen är den numera låga sysselsättningsgraden bland invandrare.
Hur ser er underliggande demografiska modell ut?

När man studerar hur invandring historiskt påverkat offentliga finanser bör ju faktiska data som fanns då användas (och inte antagna data). Det finns numera ett betydande antal studier (både i Sverige och i andra invandringsländer) om hur invandring påverkat offentliga finanser och som publicerats i framstående internationella tidskrifter med referee-förfarande (se sammanfattningsartikel av Rowtorn). Faktiska data har då använts. Du och Lars Fredrik Andersson underkänner således samtliga dessa studier?!
Hälsningar

Jan Ekberg”

 

Joakim Ruist vid Handelshögskolan i Göteborg har likaså kritiserat Arenarapportens metodologi på sin blogg. Låt mig citera inlägget i dess helhet:

”Det skrivs på olika nivåer mycket okvalificerat och/eller rent felaktigt om invandring och ekonomi. Ibland av misstag, ofta för att författaren medvetet förvrider statistik för att stödja en politisk linje. Min ambition är att inte ägna mig åt att kritisera sådana enstaka texter på den här bloggen. Jag vill att bloggen ska fylla en positiv funktion i att beskriva hur det sannolikt är, snarare än hur det definitivt inte är. Jag vill heller inte legitimera okvalificerade inlägg genom att ta upp dem till diskussion. Och vill man läsa sådan kritik mot brister i fakta och undersökningsmetod så kan man oftast läsa den på Tino Sanandajis blogg. När han skriver sådan fakta- och metodkritik stödjer jag i allmänhet mer än 90% av vad han skriver.

Men jag känner mig här tvingad att göra ett undantag. I somras blev jag indirekt indragen i en diskussion om en sådan ”studie”. Tino skrev till mig och bad om en kommentar till Arenas rapport ”900 miljarder skäl att uppskatta invandring”. Jag svarade honom och sa ok till att han publicerade mitt svar, som var:

Arena studerar en fråga som tidigare har studerats i flera studier utförda av forskare vid landets universitet. Men där tidigare studier utgått ifrån faktiska uppgifter om löner, skatteintäkter och transfereringar (bidrag) ägnar sig den här studien åt antaganden och överslagsräkning. Den når alltså inte upp till den kvalitetsnivå som finns i tidigare studier och har därför i mina ögon inget värde.

Tino bloggade och Arena skrev i sin tur ett svar, som jag inte vidare kommenterade, utifrån ovan nämnda skäl. Men nu har jag fått några mail där jag uppmanats att bemöta deras svar, så ok, här kommer en kommentar.

Arenas studie bygger alltså på antaganden istället för på data på den offentliga sektorns inkomster och utgifter. Arena menar att detta inte har något att göra med det faktum att de inte har tillgång till denna data, utan att det är ett medvetet metodval. Deras argument för att inte ta hänsyn till data är att de påstår att invandringen inte har någon påverkan på produktionsstrukturen och inkomstfördelningen. De påstår därmed att lågkvalificerad invandring inte ökar andelen lågkvalificerade jobb i landet och att högkvalificerad invandring inte ökar andelen högkvalificerade jobb i landet. För de menar att andelen av varje typ av jobb inom landet är given.

Jag tror inte de har tänkt igenom vad detta argument implicerar. För det är inget i argumentet som gör det specifikt för just invandring. Om det inte finns något samband mellan invandrarnas kvalifikationsnivåer och landets produktionsstruktur, då kan det inte heller finnas något samband mellan totalbefolkningens kvalifikationsnivåer och landets produktionsstruktur. Den enkla motfrågan blir: Varför har vi då skolgång? Argumentet implicerar ju till exempel att vi hade utvecklat och byggt lika många och lika bra bilar, mobiltelefoner etc per capita, även om vi inte hade några utbildade ingenjörer i landet.

Arena menar alltså att invandringens genomslag på produktionsstrukturen och inkomstfördelningen är noll. Och det är uppenbart fel. Men vad är då rätt? Standardantagandet i studier av invandring och offentliga finanser är istället det motsatta: att genomslaget är fullständigt. Vi antar alltså att om en invandrare får ett högkvalificerat jobb i Sverige så blev det ett sådant jobb mer i Sverige och om en invandrare får ett lågkvalificerat jobb så blev det ett sådant jobb mer. Och det är förstås inte heller helt rätt. Men enligt de flesta av oss är det det bästa vi kan göra. Grundinställningen är att produktionen på lite sikt anpassar sig, genom bland annat kapitaltillväxt och internationell företagsrörlighet, till arbetskraften. På kort sikt kan man dock tänka sig att det förekommer en viss undanträngning, så att en invandrare får jobb delvis på bekostnad av en infödd (se mina forskningssammanfattningar om invandring och arbetsmarknad och invandring och offentliga finanser). Så i den mån standardantagandet är fel behöver det inte vara i den riktning Arena uppehåller sig vid: att om en invandrare får ett simpelt jobb så får en infödd ett mer avancerat istället. Det kan lika gärna vara att om en invandrare får ett simpelt jobb så blir en infödd (eller en annan invandrare) helt utan jobb.

För att runda av inlägget och få det att handla om någonting större än Arenas rapport: Det skrivs mycket av aktörer som vill samla argument för eller emot invandring med hjälp av ”forskning” med tendentiös databearbetning (eller i just det här fallet ingen databearbetning alls). Jag påpekade visserligen nyligen i ett annat inlägg att ”riktiga” forskares objektivitet inte heller är perfekt; att våra politiska åsikter påverkar oss också. Men det är på en annan skala. Om jag gör uppenbara avsteg från objektivitetsidealet är min karriär slut. Om chefsekonomen på en tankesmedja gör det kanske han får en löneförhöjning, så länge han gör det åt rätt håll. Så även om ingen är perfekt, så är det i de allra flesta fall bäst att låta forskare sköta forskningen.

Och en uppmaning till er journalister som läser detta: När det kommer ”forskningsresultat” från andra avsändare än universiteten, rapportera inte om dessa utan att först ringa upp en forskare som är insatt på området och kan säga om det rör sig om duglig forskning. Samma uppmaning bör för övrigt gälla all rapportering om forskning, också sådan som kommer från universiteten. Men den gäller i mycket högre grad i sådana här fall (så slipper jag kanske skriva fler sådana här blogginlägg).”

 

Som Ruist påpekar är det rent ut sagt lite galet att anta att produktiviteten i ekonomin är förutbestämt. Det innebär att magiska krafter skulle sänkt en viss andel sverigeföddas inkomster och skatteintäkter till Somaliska invandrares nivåer om Sverige inte haft flyktinginvandring från Somalia. Det är inget fel på kontrafaktiska antaganden om invandring, där man helt enkelt jämför dagens verklighet med vad som skulle ha hänt utan invandring. Det är däremot absurt att prata om kontrafaktiska skatteintäkter. Ingen har någonsin räknat så, och om något sådant ska uppfinnas bör det tydligt motiveras, inte döljas med dunkla termer i en socialdemokratisk tankesmedjerapport utanför den akademiska processens granskning. Rapportförfattarnas svar motiverar inte varför de inte använder riktiga skattedata. De försöker i stället förvirra icke-ekonomer med non-sequitur som referenser till irrelevanta studier och irrelevanta och ej modellederade parametrar som ”näringslivsstruktur”:

”Joakim Ruist pekar på att det finns andra rapporter som är mer detaljerade i inkomster och utgifter för det offentliga och att rapporten därför saknar värde. I sak är vi väl medvetna om att det finns mer detaljerade tvärsnittsberäkningar för enskilda år i Sverige. Vad en tvärtsnittsberäkning innebär är att man ser till gruppers totala utgifter och intäkter för offentliga sektorn under ett enskilt år. Det innebär att sysselsatta personer med utländsk bakgrund bidrar med mindre intäkter per person än svenskfödda, då de har i snitt lägre inkomster.

Det kan i ett första intryck se rimligt ut att justera för detta som Joakim Ruist påpekar, men tvärtom om blir detta missvisande. Det bygger på ett outtalat antagande att svensk näringsstruktur skulle se annorlunda ut om utländska personer inte bodde i landet, det vill säga de arbeten de utför är direkt kopplade till deras etnicitet. Detta stämmer inte.
För att pedagogisera poängen kan vi tänka oss en liknande studie på ett Sverige utan kvinnor. I en sådan studie skulle Sverige få en betydligt högre genomsnittslön, och högre produktivitetsnivå, därför att i huvudsak skulle arbetsmarknaden bestå av män i privat sektor, som har högre lön. Betyder det att ett Sverige utan kvinnor inte skulle ha dagens kvinnodominerade sektorer, främst sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg? Nej, naturligtvis inte, utan dessa arbetsuppgifter skulle utföras av män, d.v.s. produktivitetsnivån och näringsstrukturer skulle se i huvudsak likadan ut och män skulle utföra de arbeten i huvudsak kvinnor gör idag. Det gör att det ger ett missvisande resultat när man i denna typ av studie justerar för inkomst, för det innebär i praktiken att man antar att Sverige i ett sådant läge skulle ha en helt annan näringsstruktur och produktivitetsutveckling.

Den kontrafaktiska beräkningen som vi gjort utgår ifrån att produktionen per sysselsatt är den samma med eller utan invandring. Det antagandet bygger på existerande forskning om arbetsproduktivitet och invandring. De flesta studier har det gemensamt att det är svårt att peka på några entydigt positiva eller negativa effekter. Snarare visar resultaten på en neutral effekt av invandring på produktivitetstillväxt (se exempelvis: huber et al, 2010).
Att vi inte justerar för inkomstskillnader är sålunda inte en bristande detaljeringsgrad, utan tvärtom ett mycket medvetet metodval som gör att analysen blir mer korrekt. Vi kan endast beklaga att detta som också beskrivs i rapporten inte förståtts av varken Tino Sanandaji eller Joakim Ruist. Vi får också konstatera att även om Joakim Ruist studier är mer detaljerade och utifrån sitt syfte korrekt genomförda ger de en missvisande bild av invandringens faktiska intäkter och kostnader just eftersom de antar, outtalat och orealistiskt, en annan näringsstruktur än dagens.”

Grädden på moset är den osmakliga insinuation att det är rasism att i beräkningar medge att invandrare har lägre inkomster:

”Det bygger på ett outtalat antagande att svensk näringsstruktur skulle se annorlunda ut om utländska personer inte bodde i landet, det vill säga de arbeten de utför är direkt kopplade till deras etnicitet. Detta stämmer inte.”

Det är Arenarapporten som gör outtalade antaganden, inte jag, Ekberg eller Ruist. Att invandrare har lägre produktivitet och inkomster beror inte nödvändigtvis på ”etnicitet”, en mer sannolik förklaring är språkkunskaper, arbetslivserfarenhet och utbildning. Även om lägre skatteintäkter mot förmodan hade kulturella förklaringar är det inte en moralisk fråga som fiskala kalkyler på välfärdsstaten därför kan anta bort.

Att självsäkert citera irrelevanta studier är bara ett sätt att snacka bort de som inte är insatta. Huber et al, 2010 har ingenting med kontrafaktiska skatter i fiskala studier att göra, och motiverar inte vad Arena har gjort. Huber et al, 2010 undersöker flera europeiska länder hittar vare sig en positiv eller negativ effekt från invandring på värdlandet. Det finns på samma sätt inget robust samband mellan invandring och tillväxt av BNP per capita. Det har ingenting med Arenas antagande om skatter att göra. En enkel förklaring kan vara att olika länder har olika sortens invandring som går åt olika håll. Här är vad Huber et al 2010 själv skriver:

” Whether or not migrants affect productivity is likely to be dependent on the attributes that migrants have, relative to native workers. In part, this may be determined by domestic immigration policy – more selective policies enable governments to identify specific skills and professions that are required in the domestic labour market… The findings in this section are mixed but are  in line with other studies of the productivity impact of migrant labour (Mas et al., 2008; Paserman, 2008). We find some evidence of a significant effect of migrant labour at the industry level across Europe and this differs for ROW and EU migrants, with the former displaying some evidence of positive effect, whilst the EU shows if anything a negative impact on productivity and it’s growth; however, this largely disappears when we take into account the potential endogeneity within the production function estimates. Thus, caution should be exercised when drawing firm policy recommendations from this exploratory research across such a diverse collection of
experiences.”

Huber et al, 2010 har inget med Arenas antagande  om kontrafaktiska skatter att göra. Arenas försvar med prat om ”näringslivsstruktur” och ”huber et al, 2010” är en variant av The Chewbacca-defence, att med ett sofistikerat språk säga irrelevanta non-sequiturs för att förvirra lyssnarna.

Professor Magnus Henrekson vid IFN kommenterar:

“Arenas resonemang om näringslivsstruktur är inkorrekt och motiverar knappast rapportens antagande om inkomster och skatter. Näringslivsstruktur och produktivitet och är inte exogent givna och påverkas av arbetskraftens sammansättning. Mer lågutbildad arbetskraft leder till en större lågproduktiv sektor medan länder med högkvalificerad invandring skapar möjlighet för en större kunskapsintensiv, högproduktiv sektor.”

P.S

Agenda presenterar mig som forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Det är formellt korrekt, men riskerar att ge tittare som inte vet vem jag är sken att jag forskar på invandring vid nationalekonomiska institutionen vid Handels, vilket jag givetvis inte gör.

Jag är afilierad vid EHFF, Institutet för ekonomisk-historisk forskning vid Handelshögskolan. Det är en helt separat instituton. Oavsett så har vare sig EHFF eller Handelshögskolan något med vad jag eller någon annan säger om invandring att göra. Det är något jag står för, inte en formell position av HHS eller EHFF. Det kan låta självklart, men en del förstår inte hur en högskola fungerar. Jag föredrar därför att media inte presenterar mig som Handelshögskolan i Stockholm utan Tino Sanandaji, PhD, eller om de vill säga en skola Tino Sanandaji, PhD University of Chicago.

EU-komissionens prognos om flyktinginvandringens effekt på BNP respektive BNP per capita

EU-kommissionens ekonomiska höstprognos analyserar på sidan 48 flyktingvandringens effekt på EUs makroekonomin. De gör även en specialanalys av Tyskland. Rapporten betonar att prognosen är extremt osäker, dels på grund av bristande data och dels då en prognos för hela EU är mindre intressant när flyktingmottagande är ojämnt fördelat mellan länder. EU-kommissionen antar att flyktinginvandringen i åren 2015, 2016 och 2017 totalt motsvarar en befolkningsökning för hela EU på 0.4% procent. Notera att det är snittet för hela EU och att det för Sveriges del kan det handla om det tiodubbla.

EU-kommissionen saknar exakt data på flyktingars utbildnings och gör två scenarier, en där de antar att utbildningsnivå är densamma som EUs existerande befolkning och en där de antar att samtliga flyktingar är lågutbildade. ”Reliable data on the education level of the people in the current migration wave are still scarce, but information gleaned so far suggests it may be comparatively low. “To understand the importance of skill distribution, two extreme cases are considered. In one scenario, migrants are assumed to have a skill distribution that is proportional to the existing one within the EU (high). With the limited information available so far suggesting a lower skill level than the native population, in a second scenario (low), all migrants are assumed to be low skilled”

Makrostimuleringen är framförallt intressant för att det gör en distinktion mellan total BNP och BNP per capita. När kortsiktig konjunktur i länder som Sverige normalt diskuterats är fokus på BNP, eftersom befolkningsökning har varit låg och stabil. När man diskuterar en invandringsdriven befolkningsökning är det dock uppenbart orimligt att enbart nämna effekten på total BNP tillväxt och inte nämna hur BNP per invånare påverkas. Det är det senare som mäter länders resurser per invånare och välfärd.

aaaaa

Flyktinginvandringar ökar BNP men reducerar BNP per capita då flyktingar antas vara mindre produktiva. En större befolkning gör att ekonomin växer, men resurser per invånare sjunker när lågproduktivas befolkningsandel ökar. I svensk debatt diskuteras nästan enbart effekten på total BNP tillväxt, trots att det är BNP per invånare som är avgörande för effekten på landets välstånd och levnadsstandard. Exempelvis DN nämner överhuvudtaget inte prognosen om BNP per invånare:

”Skulle de nyanlända ha samma utbildningsnivå som den övriga befolkningen kan man enligt EU-kommissionen räkna med ett bidrag till BNP på 0,2 procent i år, 0,4 procent 2016 och omkring 0,7 procent till 2020. Skulle det uteslutande handla om outbildad arbetskraft reduceras tillväxtbidraget till 0,4-0,5 procent på meddellång sikt, enligt EU-kommissionen”

Medverkar i SVT Agenda söndag 21.15

2526332-anders-holmberg-jpg

Agenda på söndag

“Sverige har nått sin gräns när det gäller flyktingmottagandet, anser regeringen. Finansminister Magdalena Andersson (S) om det nya läget.

Hur påverkas den svenska välfärden av invandringen? Debatt mellan ekonomerna Tino Sanandaji och Sandro Scocco.

Natochefen Jens Stoltenberg om hur Putins nya säkerhetspolitik påverkar Sveriges närområde. Intervju i Agenda. De tvingas leva inspärrade i läger på den burmesiska landsbygden. Skrämmande reportage om rohingyas, världens mest förföljda folkgrupp.

Programledare: Anders Holmberg

Agenda söndag den 8 november kl 21.15 i SVT2″

Forskningsstudie bekräftar låg utbildningsnivå bland Syrier i Turkiet

Enligt SCB har ca 10 procent av nyanlända Syrier som kom 2009-2013 högskoleutbildning. Bland Syrier överlag inklusive som bott i Sverige en lång tid är andelen 14 procent, vilket inkluderar de som skaffat sig utbildning i Sverige.

syrien

Enligt norska SSB har 5,8 procent av norges Syrier högskoleutbildning längre än fyra år. Eftersom norska SSB saknar uppgifter om en tredjedel motsvarar detta runt 9 procent av de som svarat.

IZA-studien ”The Impact of Syrian Refugees on Natives’ Labor Market Outcomes in Turkey” citerar utbildningsnivå bland Syrier i Turkiet, både de i flyktingläger och utanför. Källan är turkiska myndigheter, som liksom SCB och SSB baseras på självrapporterade uppgifter som inte kräver bevis eller dokumentation.

dfdfdf Studien citeras i tyska ”Die Welt”, som ger snittet för alla Syrier i Turkiet på 8.9 procent högutbildade. SVTsvt

 

Att ungefär var tiondel Syrisk flykting är högutbildad och knappt hälften har förgymnasial utbildning är konsistent med världsbankens siffror innan kriget, som visar att 4 procent av Syriens befolkning hade högskoleexamen. De som flyttar är mer välutbildade, men när så stor andel av befolkningen flyttar och så få är högutbildade till att börja med måste man vara realistiskt om effektstorleken på selektion.

world-bank

SVT hävdar fortfarande insisterar att 37 procent av Syrier är ”högutbildade” eller ”högskoleutbildade”. Detta har SVT kommit fram till genom att omdefiniera högutbildad till alla som har någon eftergymnasial utbildning, inklusive ett halvårs yrkesutbildning som svetsare eller rentav i koranskola.

yyy

SVT definition är ”personer som har uppgett att de har studerat upp till två år eller längre än två år på eftergymnasial nivå”. Notera den subtila manipulationen “upp till två år eller längre”, som ger SVT semantiskt tolkningsutrymme att ta med även de med några månaders utbildning och komma upp i 37 procent. Ett halvårs utbildning är ju “upp till” två år. SVT jämför sedan siffrorna från sin egensnickrade Kalle Anka definition med Sveriges vedertagna definition på högutbildad, där 26 procent har minst tre års eftergymnasial utbildning. På så sätt kom SVT fram till sin surrealistiska slutsats att flyktingar från extremt underutvecklade Syrien har en utbildningsnivå “10 procent över snittet” för Sverige.

I själva verket har nära hälften av Syrier bara förgymnasial utbildning, och endast var tionde är högutbildade. Detta beskrivs av SVT med ord som:

“en rekordstor ström av akademiker”
“In i landet strömmar färdigutbildade ingenjörer, läkare och ekonomer.”
“flyktingar som kommer till Sverige har många med sig universitets- och högskoleutbildningar.”
“den största akademiska tillströmningen hittills.”
“Det regnar kompetens över Sverige just nu. Studieår, doktorsavhandlingar och tunga examina”

Vem ska man tro på egentligen? Statistiska myndigheter i flera olika länder som oberoende av varandra ger ungefär samma bild? Eller SVTs radikalt avvikande siffror som tagits fram genom att först omdefiniera begreppet högutbildad?