Aftonbladets svar på flyktingkrisen är mer ”Sieg Heil”, “Karl XII”

Aftonbladets ledarsida kritiserar min extrapolering av dagens flyktingtryck. Anders Lindbergs t lyckas i en kort text täcka in bland annat:

”Sieg Heil”,

”Bevara Sverige Svensk-aktivister vid Karl XII:s staty i Stockholm i november 1984”,

”högerextrem propaganda”,

“fiska i grumliga vatten”,

“Sverigedemokraterna”,

”rasideologisk”

Lindberg misstänkliggör vidare begreppet: ”vad är egentligen ”invandrarursprung?”.

”Invandrarursprung” avser en person som är utrikes född eller född av två utrikes födda föräldrar. Det är troligen vad Aftonbladet menade när de skrev om ”hisnande många med invandrarursprung” på ett behandlingshem. Eller vad Europakommissionen mot rasism och intolerans menade med ”invandrarursprung”. Eller vad DN menade när de skrev om ”Nalin Pekgul, ordförande i det socialdemokratiska kvinnoförbundet, anklagar sina partikamrater för rasism. Sedan hon tog över S-Kvinnor 2003 anser hon sig vid ett flertal tillfällen ha utsatts för diskriminering på grund av sitt invandrarursprung.”

Begreppen invandrarursprung, invandrarbakgrund och utländsk bakgrund har använts många tusentals gånger av Socialstyrelsen, Migrationsverket och diverse statistikorgan, myndigheter, den rödgröna regeringen, akademiker och media. De används för att det är informativt. Det finns i många fall betydande genomsnittliga socioekonomiska skillnader mellan de med två utrikes födda föräldrar och övriga. ESO-rapporten av Anders Forslund och Mattias Engdahl skrev exempelvis om de med förälder född utanför Sverige:

”bland den sista årskullen som vi följer, de födda 1990, har cirka 65 procent av de unga med utländsk bakgrund en gymnasieexamen och strax under 60 procent av de utrikes födda. Detta kan jämföras med cirka 80 procent av de unga med svensk bakgrund.”

Lindberg frågar ”Blir en person med ”invandrar­ursprung” någonsin svensk?”.

Svenskar med invandrar­ursprung är redan svenska. Samtidigt som de har utländskt ursprung. Man kan ha flera identiteter och inordnas i olika kategorier samtidigt.

Anders Lindberg rasar sedan mot att jag skrev att om den nuvarande invandrings­politiken “.. mot förmodan skulle fullföljas kommer de med invandrarursprung bli majoritet inom ca 10–15 år” och skriver ”Tino Sanandajis grafer är självklart rent hittepå.”

Lindberg argumenterar inte att beräkning av befolkningsutveckling i det osannolika scenariot är fel, han svarar bara att han inte tror att scenariot kommer att inträffa.

Om någon frågar: ”Vår budget spricker om räntan skulle öka med 5 procent”. Är det ologiskt att invända: ”Du hittar på, Räntan kommer inte att öka med 5 procent!”

Lindberg rör samman tre separata frågor:

Den första är huruvida de med invandrarursprung blir majoritet inom ca 10–15 år i det osannolika scenariot att dagens inflöde fortsätter.

Den andra är huruvida det är troligt att dagens inflöde fortsätter i 10-15 år.

Den tredje är huruvida det är önskvärt om de med invandrarursprung blir majoritet.

Jag tror inte heller att det kommer att inträffa, men detta ändrar inte på kalkylen över vad det skulle innebära om det inträffade. Som Nassim Taleb skrev i ”The Black Swan” bör man enligt försiktighetsprincipen även utvärdera och resonera kring på osannolika utfall. Det gäller särskilt eftersom det finns flera partier och ledarsidor som rentav anser att dagens invandringspolitik är alltför restriktiv.

Anders Lindberg skriver vidare: ”Man kan inte ta förra veckans flyktingmottagning och dra ut den till 2025 eller 2030. Inte ens till nästa månad eftersom flyktingströmmar till stor del följer väder, vind, krigets utveckling, samt politiska beslut i FN, EU och ett stort antal stater.”

Noterar att Lindberg nämner ”väder, vind”, FN och annat, men inte politiska beslut fattade av Sverige. Reform av svensk flyktingpolitik är för honom en tabu.

Man visst ta förra veckans flyktingmottagning och dra ut den till 2025. Det är om inte annat ett illustrativt räkneexempel för perspektiv över magnituder och ledtråd om hur stora dagens siffror faktiskt är. Lindberg låtsas här att det bara gäller en extrem vecka. Men flyktingströmmarna har bara fortsatt att öka sen jag skrev mitt inlägg. Igår kom inte tusen flyktingar, det kom 1495 flyktingar. Migrationsverket skriver idag om den senaste veckan ”7621 asylsökande de senaste sju dagarna”, varav 36% från Syrien.

ffff

Av dessa är 1712 ensamkommande barn. Det är fler än antalet ensamkommande 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 och 2000 tillsammans, på en vecka. Migrationsverket förväntar att de senaste veckornas siffror fortsätter kommande tre månader. Expressen:

“Bara under september månad sökte 24 306 personer asyl i Sverige. En historisk rekordsiffra. Och i nuläget tyder ingenting på att det skulle komma färre den närmaste tiden.

– Vi måste ta höjd för att det kommer att se ut så här tre-fyra månader framöver, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Det kommer nu tusen personer om dagen, det kan alltså handla om ytterligare 100 000 före årsskiftet?

– Det är vad vi måste ta höjd för. Det är vår planeringsförutsättning.…vi måste ha en plan för att ta emot tusen asyl-sökande om dagen, kanske till och med fler.”

Detta reflekterar inte vind, vatten, en topp i krig eller något annat normalt. I så fall hade Sverige upplevt någonting sådan tidigare, vilket man inte gjorde ens under kriget i Bosnien. Det kommer exempelvis nu hundra gånger fler ensamkommande per vecka än snittet sen 1990. Något så exceptionellt kräver en förklaring, vilket Lindberg inte har erbjudit. Så sent som för tre veckor sedan förnekade han fortfarande flyktingtrycket och hävdade att det handlade om normala siffror.

En unik kräver med unika förklaringar, vilket i det här fallet är avvecklat gränsskydd inom Schengen, sammanbrottet av EUs externa gräns och generösare svensk asylbedömning. Om det handlade om fluktuationer av ”vind och vatten” skulle Sverige förut ha upplevt något liknande, vilket man dock inte har varit i närheten av. Den viktigaste förklaringen är heller inte krig. Det kommer långt fler från Afghanistan och Eritrea än det brukade när Afghanistan och Eritrea upplevde fullskaliga krig.

Eftersom Sverige för första gången i historien har öppnat sina gränser till den här graden är det viktigt att veta vad som skulle hända utan en reform av asylpolitiken. Lindbergs utbrott mot räkneexemplet beror på att han stödjer fri invandring och kämpar mot alla förändringar av asylpolitiken i en mer restriktiv riktning.

En sista fråga är om det spelar någon roll att första och andra generationens invandrare blir Sveriges majoritetsbefolkning. Det skulle påverka ekonomiskt och socialt. Inte på grund av ”ras” utan på humankapital, kultur och annat som vi av historisk erfarenhet vet har gjort att flyktinginvandrares socioekonomiska utfall skiljer sig från dem med svenskt ursprung. Om det är eller önskvärt eller inte är något som är upp till var och en att bedöma. Det är vare sig min eller Anders Lindbergs uppgift att tala om för andra om det är önskvärt eller inte att de med svenskt ursprung blir minoritet.

I går skrev Lindberg “jag tror rörligheten kommer att öka. Precis som alltid historiskt är bra för länder som Sverige. Men tyvärr kommer få hit”. Om Lindberg föredrar att bibehålla minst tusen asylsökande per dag vore det logiska att föreslå att regeringen ökar antalet kvotflyktingar eller på andra sätt öka asyltrycket om det skulle sjunka. Det är dock inte så han resonerar, han blir uppenbarligen provocerad när effekterna av förändrad befolkningssammansättning överhuvudtaget tas upp. Lindberg försöker därför göra det till ett tabu att räkna och resonera om invandringens effekt på befolkningssammansättningen.

Det är märkligt om Lindberg hävdar att det ändå inte spelar någon roll. Varför är frågan då så känslig? Det är väl bara för Aftonbladet att öppet säga att Socialdemokraterna bör verka för att Sverige till en majoritet består av de med invandrarursprung inom 15 år? Varför förneka räkneexemplet och rasa med nazistreferenser?

För att Anders Lindberg vet att frågan är politiskt känslig för Socialdemokraternas väljare. Aftonbladets ledarsida ägs av LO, och det är ingen vild gissning att en majoritet av LO-medlemmarna inte vill att de med svenskt ursprung inom 15 år blir minoritet.

Många inom mer ideologiskt radikala delar av vänstern betraktar inte detta som en legitim preferens, och blir rädda när frågan aktualiseras. Dagens flyktingströmmar är nu så stora att de – om de mot förmodan fortsätter – leder till att de med svenskt ursprung blir minoritet inom några år. Någonting sådant har aldrig varit möjligt, och Aftonbladets ledarsida är rädd att väljarna inte skulle uppskatta ett sådant samhällsexperiment. Därför försöker de i panik med alla medel göra det till en tabu att använda mellanstadiematte för att diskutera flyktingströmmarna.

Någon som in i den sista förnekade flyktingkrisen ingen trovärdighet när det kommer till att sia om framtida flyktingströmmar. I början av sommaren hånade Lindberg borgerliga ledarsidor för att de slog larm. Så sent som den 12 september när krisen redan börjat försökte Lindberg övertyga sina läsare att årets flyktingström bara handlade om 90 000 personer. Nu när flyktingkrisen han hjälpte agiterade fram har materialiserats är Lindbergs enda svar nu mer ”Sieg Heil” och nazistrefrenser.

If all you have is a hammer, everything looks like a nail.

Vänstern stoppar huvudet i sanden om flyktingkris

Flyktingströmmen till Sverige har ökat dramatiskt. Under September sökte 24000 asyl, och söktrycket ligger nu på ca tusen per dag. Det kan vara intressant att se hur antal asylsökande, antal beviljade asyl till flyktingar och antal invandrare hängt samman över tid.

Alla som söker asyl beviljas inte uppehållstillstånd. Historiskt beviljades drygt 40 procent asyl, en siffra som ökat. Under 2014 och hitintills 2015 har 77 procent av de med godkänd ansökan beviljats asyl i första instans. Detta exkluderar så kallad Dublin, exempelvis de som visar sig redan ha asyl i länder som Italien. Å andra sidan finns många som nekas asyl i första instans och som sedan beviljas senare. Utöver de som beviljas asyl som flyktingar tar Sverige emot ett stort antal anhöriginvandrare. De som söker asyl får inte sitt ärende prövat direkt, utan det brukar ta något år. De som beviljas asyl brukar på samma sätt inte räknas som invandrare samma år utan efter ett eller två år när de hittar boende i en kommun och folkbokförs.

Migrationsverket redovisar antal asylsökande från 1984. Sammanlagt ca 850.000 personer sökte asyl mellan 1984 och 2014. Sammanlagt 460.000 beviljades asyl som flyktingar eller motsvarande och ca 730.000 beviljades asyl som anhöriga. De anhöriga som kommer i direkt anslutning till flyktingarna eller inom två år definieras som anhöriga till flyktingar. De som kommer senare från samma länder räknas bara som anhöriga.

En del invandrare återvänder naturligtvis till sina hemländer. Andelen som återvänder skiljer sig dock kraftigt åt mellan olika kategorier. Arbetskraftsinvandrare från Europa och studenter tenderar att åka hem igen, medan de allra flesta flyktingar och anhöriga tenderar att stanna. SCB-rapporten ”Återutvandring efter tid i Sverige” förklarar: ”Bland arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU och Norden är återutvandringen nästan lika stor som hos nordiska medborgare. Mindre än 40 procent av denna grupp arbetskraftsinvandrare är kvar i Sverige efter tio år. Detta kan jämföras med de som kommit som flyktingar och fått asyl i Sverige. Av dessa personer är 96 procent kvar i Sverige efter tio år. Pensionärer och anhöriga som invandrar återutvandrar också i relativt liten utsträckning.”

De femton största länderna står enligt Migrationsverket för ca 95 procent av asylsökare. Dessa är före detta Jugoslavien, Serbien, Irak, Syrien, Bosnien, Somalia, Iran, Statslös (ofta palestinier), Eritrea, Afghanistan, Libanon, Ryssland, Turkiet, Chile och Etiopien.

Sverige tog emot 837.000 asylsökande från dessa länder 1984-2014. Ungefär 376.000 beviljades asyl som flyktingar från dessa femton länder sedan 1980.

I slutet av 2014 bodde enligt SCB 656.000 första generationens invandrare från dessa femton länder i Sverige, och 859.000 om andra generationen födda i Sverige med båda föräldrar födda i dessa länder inkluderas. Huruvida man ska inkludera andra generation eller inte är inte avgörande, poängen kvarstår även exklusive andra generationen.

Totalt har vi alltså 837.000 asylsökande och ca 376.000 som beviljades asyl som flyktingar från dessa länder. Trots att en del återvänt eller har gått bort finns idag 656.000 invandrare från de stora flyktingländerna i Sverige. Förklaringen är givetvis att inte speciellt många återvänt och att kommer ett antal anhöriginvandrare per flykting.

Om Sverige på årsbasis har nära 400.000 asylsökande innebär en extrapolering att detta på sikt motsvaras av ett jämförbart antal med invandrarbakgrund. Det kommer rentav att vara högre än siffrorna ovan tyder på då andelen som beviljas asyl ökat kraftigt på senare år, samtidigt som många av de som nekas asyl stannar kvar.

Jag förklarade den dramatiska ökningen och dess potentiella konsekvenser i två inlägg på facebook:

”1990-2010 tog Sverige emot i snitt 25.000 asylsökande per år. Efter Reinfeldts uppgörelse med Miljöpartiet ökade siffran till
2011: 30,000
2012: 44,000
2013: 54,000
2014: 81,000

Förra årets asylmottagning var högst i OECD i relation till invånare och ett historiskt rekord, men har passerats med råge. Nu kommer ungefär tusen asylsökande per dag, nära 400.000 på årsbasis givet trenden. Migrationsverkets ”prognoser” har systematiskt underskattat framtida invandring. De räknade med 74000 asylsökande i år, vilket troligen kommer att passerar redan imorgon. Migrationsverket tror att utvecklingen beror på externa faktorer när det i själva är uppluckrad gränsskydd och generösare regler i Europa som lockar fler.

Förra månaden kom 24.000 asylsökande. Drygt 60 procent kommer enligt Migrationsverket inte från Syrien. De som tror att det som sker nu beror på Syrien vet inte vad de pratar om. Även exklusive Syrien tar Sverige mångdubbelt fler asylsökande än någonsin tidigare, förra veckan över 4000 asylsökande när Syrien räknats bort.

Sverige har hitintills i år tagit emot tio tusen från Afghanistan, fler än det kom 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 och 2010 när det pågick fullskaligt krig i Afghanistan men Sverige hade striktare gränsskydd. Historiskt tog Sverige emot ca tio ensamkommande per vecka. Det var 1400 förra veckan, varav få från Syrien.

Regeringen och SVT ger oärligt sken av att krisen är temporär, hanterbart och orsakad av kriget i Syrien. Flyktingkaoset har en mycket enklare förklaring. Sverige har genom gradvis avvecklad gränsskydd och generösa asylregler rört sig mot fri invandring. Det finns med rådande praxis tiotals miljoner i länder som Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia och Irak med asylskäl i Sverige som för första gången lätt ta sig över gränserna, vilket de också gör.

Det som pågår i Sverige idag är en aldrig beprövad linje som ingen västvärld någonsin varit i närheten av. Om den mot förmodan skulle fullföljas kommer de med invandrarursprung bli majoritet inom ca 10-15 år. Oavsett om man tycker att det är bra eller dåligt är det ett fascinerande historiskt experiment som vi observerar i realtid. May you live in interesting times.”

Andra inlägget:

“Migrationsminister Morgan Johansson höll idag presskonferens om kaoset med tusen flyktingar per dag: “Det kommer bli svårare innan det blir bättre. Men vi kan klara det här som land” Regeringen låtsas fortfarande att detta är en temporär kris som berör ett begränsat antal flyktingar redan på flykt. Så är inte fallet. Det som har hänt är att en permanent förändring av svensk invandringspolitik öppnat upp för tiotals miljoner flyktingar. Den lavinartade ökningen under sommaren orsakades av Europeiska policyändringar, inte av exogena händelser i Syrien. Drygt 60 procent av de som kommer är överhuvudtaget inte från Syrien.

Det är inte speciellt komplicerat. Sverige ger generös asyl till de som lyckas ta sig över gränsen. Det finns tiotals miljoner som med rådande praxis har asylskäl, varav en hög andel skulle komma om de kunde. Detta har dock historiskt varit svårt att göra då Sverige inte ger inresevisum till flyktingar, som varit tvungna att passera gränsskyddet i flera länder för att ha rätt att söka asyl. Gränsskyddet har dock avvecklats genom införandet av Schengen och nu genom sammanbrottet av EUs yttre gräns. Samtidigt har Sverige gått mot en generösare asylpolitik som accepterar att flyktingar passerar genom andra länder. Detta är nytt.

Det är självklart att avvecklat gränsskydd leder till ett massivt, permanent inflöde eftersom en hög andel av tredje världens befolkning föredrar att bo i väst. Det tyder på häpnadsväckande inkompetens när migrationsministern säger ”hela Europa har tagits på sängen att det blev så många”. Vi är många som inte är ett dugg förvånande och som varnat för detta länge.

Naturligtvis kommer miljoner att försöka ta sig till Europa när man öppnar gränserna. Sverige har gått mot de facto fri invandring med inte bara Syrien utan med Afghanistan, Somalia, Eritrea och Irak. Många miljoner människor berörs av denna nya praxis, och varje ny konflikt skapar miljoner nya flyktingar. Bara en idiot eller ett dagisbarn kan tro att flyktingkrisen bara berör några tusen som för tillfället försöker ta sig över medelhavet och att färre tar sig över om man reagerar genom att göra det ännu lättare att komma till Europa.

Invandringspolitiken har radikalt ändrats samtidigt som man ljuger om nästan varje detalj. Ingenting tyder på att Sverige kan hantera den nuvarande krisen så länge mediebevakningen präglas av strukturell oärlighet. Flödet består, och det ser nu ut som att de med invandrarbakgrund om den nuvarande takten bibehålls kommer att bli Sveriges majoritetsbefolkning inom 10-15 år. Landets makthavare har bestämt sig för ett radikalt, irreversibelt och aldrig prövat samhällsexperiment. Det enda som kan stoppa krisen är att återgå till en mer restriktiv flyktingpolitik, stänga gränserna och erbjuda skydd åt flyktingarna med en massiv biståndssatsning. Detta är omöjligt så länge debatten domineras av flykt från en jobbig verklighet.“

Som vanligt har ingen kunnat visa några fel i mina resonemang, men flera på vänsterkanten är rasande och går så långt som att jämföra mig med nazister. Siten Nyheter24 menar att mitt inlägg präglas av “konspiratorisk dimma”. De intervjuar juristen och invandringsaktivisten Viktor Benke som säger Alla asylländer ökar inte. Irak genererade 18559 asylsökande 2007, en topp, och bara 2666 förra året”

Ja, och det kom 1398 asylsökande från Irak förra veckan.

Untitled

 

Antalet asylsökande från Irak har tredubblats på ett år och har ökat ännu snabbare de sista veckorna så att det nu kommer nu ungefär lika många från Irak på två veckor som det gjorde förra året. Är det Nyheter24s exempel på att ”Alla asylländer ökar inte”? Artikeln är full med fler misstag som jag förklarar på facebook. Nyheter24 rundar sina faktafel med att jämföra med mig nazister:

”Tanken om ett så kallat “folkutbyte”, att politiker sakta håller på att ersätta vita svenskar med icke vita utlänningar, är inget nytt. Konspiratoriska och rasistiska bloggar, rent nazistiska organisationer och foliehattar pratar gärna om att den vita rasen snart är i minoritet. Redan Bevara Sverige Svenskt (som senare skulle bli Sverigedemokraterna) skrev i ett flygblad 1979 att “svenskarna blir färre och färre”

Även Aftonbladets Anders Lindberg provoceras av att jag skrev Om den mot förmodan skulle fullföljas kommer de med invandrarursprung bli majoritet inom ca 10-15 år.”

Anders Lindbergs motargument består av emotionell förfäran och klyshan ”Du kan bevisa vad som helst med statistiska tidsserier om du vill”.

Untitledssst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej Anders, det kan man inte, hade man kunnat det så hade du motbevisat mig med statistiska tidsserier istället för med tomt snack. I ett läge med tusen asylsökande per dag tycker Anders Lindberg att problemet är att “jag tror rörligheten kommer att öka. Precis som alltid historiskt är bra för länder som Sverige. Men tyvärr kommer få hit”. OK, men varför blir då Aftonbladet provocerade av siffror på att det kommer många? Varför inte bli glada i stället? Om Anders Lindbergs beskymmer är att han tror att det kommer att komma för få, varför inte föreslå att regeringen ska öka asylmottagandet om det framöver sjunker under tusen per dag?

Vilken trovärdighet har sen Anders Lindeberg om asyltryck och “statisiska tidsserier”? I stället för att ge Socialdemokraterna beslutsunderlag har Aftonbladets ledarsida i närmast religiösa termer avfärdat alla varningar. I början av sommaren hade Anders Lindberg svårt att förstå varför borgerliga ledarsidor lät allt mer beskymrade: ”Varför är de borgerliga ledarsidorna så besatta av invandring? Det finns ju så många andra frågor”

Den 12 september i år hade krisen redan börjat med ca 600 asylsökande på en dag efter nära 700 föregående dag. Alla som följer utvecklingen visste då att något unikt hade inträffat. Samma dag twittrar Anders Lindberg en länk till en Bagdod-Bob intervju där Migrationsverkets generaldirektör envist förnekar verkligheten:

lllll

“I år beräknas runt 90.000 människor söka asyl i Sverige. Det är fler än de högsta siffrorna under Balkankriget på 1990-talet, men samtidigt inte avsevärt mer än de 81.000 asylsökande under fjolåret. Någon hård press på Sverige är det inte tal om, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson. – Det är klart att det är en kris, men inte för oss. Det är en kris för dem som flyr, säger han till Aftonbladet, och jämför med Libanon som, med en befolkning på fyra miljoner, tagit emot 1,2 miljoner flyktingar. Antalet asylsökande är inget problem att hantera – Migrationsverket kan ta emot 3.000–4.000 personer i veckan.”

I veckan med intervjun tog Sverige emot 6412 asylsökande, en siffra som rentav ökat något sedan dess. Anders Lindberg förnekade alla varningar som ledde fram till krisen, och fortsatte förneka med struntprat om 90.000 per år till och med under pågående kris. Förklaringen till Lindbergs fanatiska förnekan av statistiska tidsserier är troligtvis att han är ideologisk anhängare av fri invandring.

lindberg2

 

 

 

 

 

 

Aftonbladets ledarsida ägs av LO, men Anders Lindberg företräder inte LO-medlemmar utan en idelogisk övertygelse om avskaffade nationsgränser. Regeringen och andra som förlitar sig på Aftonbladets ledarsida som informationskälla om invandring har tagits på sängen av utvecklingen. Aftonbladet har inte erbjudit några lösningar, bara fler ilskna personangrepp.

Jag märker utöver Aftonbladet att hatet mot mig ökar på senare dagar. Många journalister har gått all in på Sveriges nuvarande flyktingpolitik och är panikslagna när konsekvenserna nu börjar materialiseras. Regeringen står handfallna inför en utveckling som jag och andra varnat för. I stället för att agera som vuxna erbjuder kulturvänstern mer av det som ledde oss hit, det vill säga verklighetsförfalskning och hatfyllda personangrepp mot de som citerar fakta.

Endast 6 procent av nyanlända får riktiga jobb efter Arbetsförmedlingens etableringsplan


Nyligen kom Arbetsförmedlingens senaste rapport om flyktingars etablering, som inte uppmärksammats i media. Rapporten visar att 49 procent av de nyanlända har förgymnasial utbildning. Endast 10 procent av de med jobb i Sverige är förgymnasialt utbildade. Av de nyanlända har 25 procent någon sorts eftergymnasial utbildning på minst två år, inklusive yrkesutbildningar. Arbetsförmedlingen vägrar redovisa andel som har minst tre års eftergymnasial utbildning, vilket är standardmått för högutbildad i Sverige och minimum för kandidatexamen. 0.3 procent av nyanlända har forskarutbildning, jämfört med 1.3 procent bland Sveriges befolkning.

Untitled2

utbilding

Regeringen och SVT ger gärna sken att de nyanlända är högutbildade. SVT skriver ”In i landet strömmar färdigutbildade ingenjörer, läkare och ekonomer”.
Stefan Löfven hävdar på samma sätt: ”Till Sverige kommer läkare, ingenjörer, och andra välutbildade grupper som vi behöver, vi vet att vi har brist på.”

Statsministern och Statstelevisionen har dock vägrat redovisa siffror på hur många läkare det faktiskt kommit. Jag frågade Arbetsförmedlingen upprepade gånger om hur många i nära 50.000 nyanlända som var läkare och fick till slut svaret: ”Inskrivna arbetssökande inom Etableringsuppdraget som söker arbete som läkare, med adekvat utbildning i sökt yrke, uppgick till 41 personer maj 2015”

Johan Westerholm på Ledarsidorna redovisar Socialstyrelsens statistik på antal läkare som sökt och godkänts av socialstyrelsen från utanför EU. Notera att utanför EU utöver flyktingländer inkluderar länder som USA och Kina. Svaret är att 2014 sökte 765 legitimation varav 166 beviljades. 2013 års siffror från Socialstyrelsen ser likartad ut och finns redovisat nedan.

12039332_10153151597203231_3771458788669793565_n

Läkare från utanför EU är så få att Morgan Johansson och Ylva Johansson
skulle ha tid att gå igenom deras ärende en och en.

Syrien är inte ett land med stark utbildningsväsende ens jämfört med övriga mellanöstern. Enligt världsbankens statistik hade endast 4 procent av Syrier högskoleutbildning innan kriget utbröt. Naturligtvis tenderar de högutbildade att flytta mer, men denna överrepresentation räcker knappast till för att 37 procent av Syrier som kommer till Sverige ska vara ”högskoleutbildade” som SVT lurade i sina tittare.

world bank

Endast 6 procent av flyktingar har fick riktiga jobb ett halvår efter att ha lämnat Arbetsförmedlingens långa etableringsuppdrag. Trots all retorik om välbildade nyanlända starkt eftertraktade på arbetsmarknaden får 94 procent inte riktiga jobb, samma andel som ett par år sen.

arbetsförmedlingen

 

Pressklipp

I samband med flyktingkaoset citeras jag i utländsk media. Några mer intressanta pressklipp:

Tyska Die Welt återger några av mina siffrorna med smärre fel: ”Die Reporterin Margaret Wente sprach mit dem schwedischen Ökonomen Tino Sanandaji. Als Kurde aus dem Iran gehört er zu den 14 [16] Prozent Migranten in der schwedischen Bevölkerung. Er polemisiert nicht, sondern nennt Zahlen.

Die Ungleichheit steigt rasant

Danach haben 48 Prozent der [non-western] Immigranten im berufsfähigen Alter keine Arbeit. Selbst nach 15 Jahren in Schweden erreicht ihre Beschäftigungsquote nur 60 Prozent. Schweden hat bei der Arbeitsmarktteilnahme zwischen Einheimischen und Nichteinheimischen den größten Abstand in Europa. 42 [55] Prozent der Langzeitarbeitslosen sind Immigranten. 58 Prozent der Sozialhilfeleistungen gehen an Immigranten. 45 Prozent der Kinder mit den schlechtesten Schulleistungen sind Immigranten. Sie verdienen im Durchschnitt 40 Prozent weniger als Einheimische.”

Intervjuades av Slovensk Statstelevision per skype med min Baratheon-tröja.

gfgfg

En längre artikel om mig i Berlingske, en av Danmarks tre stora dagstidningar:

“Flygtninge skaber fattigdom, ulighed og sociale problemer

Interview: En nationaløkonom med kurdisk baggrund mener, at svenske politikere og medier fremmer en myte om, at integrationen går godt samt at syriske indvandrere er højtuddannede og gør Sverige rigere, selv om det modsatte er tilfældet.

Sanandaji er kurder, født i Iran og flygtet til Sverige som niårig. Han har taget en ph.d. i public policy ved det prestigefyldte University of Chicago, og i dag forsker han i nationaløkonomi ved Sveriges svar på CBS, Handelshøjskolen i Stockholm.

Tino Sanandaji er også en af de mest udtalte kritikere af den nuværende svenske indvandringspolitik, som han mener, at både politikere og medier giver et forkert billede af. Ifølge Sanandaji vil politikken føre til både økonomisk og socialt forfald.

Hans synspunkter i den henseende er blevet omtalt og citeret i en lang række internationale medier fra tyske Die Welt over The Economist til Al Jazeera, og han skriver også løbende om emnet på sin blog, www.tino.us.

Via email har Berlingske interviewet Tino Sanandaji om hans syn på svensk indvandringspolitik og dens konsekvenser. Han er ikke i tvivl, når det gælder tendensen i det sidste års indvandringstal i Sverige:

»Alt taler for, at de nuværende tal er det nye normale, som snarere vil stige end falde. Den øgede tilstrømning afspejler først og fremmest de generøse regler i Sverige og en diffus grænsekontrol. At hævde, at det skyldes en unik eller forbigående hændelse i Syrien, er barnligt – 70 procent af asyl­ansøgerne til Sverige er slet ikke fra Syrien. Fordi det er blevet langt lettere at komme til Sverige og lignende lande, vil hver ny konflikt føre til flere asylansøgere. Også FNs flygtningeagentur, UNHCR, kalder de nye tal for asyltilstrømning globalt for »new normal«. Antallet af asylansøgere, der kom til Sverige i sidste uge, var 7.000. Til sammenligning kom der 19.000 i hele 1994, hvor der internationalt var næsten lige så mange flygtninge som i dag.«

Hvad betragter du som de største problemer i forbindelse med den nuværende indvandring til Sverige?

»Den manglende integration. Blandt svenskere i den arbejdsdygtige alder er omkring 85 procent i arbejde. For indvandrere fra lande uden for Europa er tallet 52 procent, og sådan har det været de sidste femten år. Uden arbejde er det meget svært at blive integreret og umuligt at bidrage økonomisk til samfundet.«

Indvandring ikke en fordel økonomisk

Sanandaji er lodret uenig med de svenske debattører, der fremhæver indvandring som en økonomisk fordel for Sverige på grund af landets demografiske udvikling og aldrende befolkning.

»Det er en myte. Indvandring kan kompensere for en aldrende befolkning på betingelse af, at et tilstrækkeligt antal indvandrere rent faktisk arbejder og betaler skat. Men ikke, hvis mange i gruppen ikke arbejder og lever af offentlig forsørgelse. Så at tage imod unge, hvoraf mange bliver arbejdsløse, kompenserer ikke for en aldrende befolkning; det forværrer kun situationen. I Sverige er integrationen så dårlig, at flygtningeindvandring ifølge forskningen udgør en enorm og voksende økonomisk byrde, som skal finansieres oven i den aldrende befolkning. Ikke et eneste studie, der er baseret på beregninger af de faktiske indtægter og udgifter, har vist noget andet.

Påstanden om at Sverige har brug for indvandring af demografiske årsager er noget, som politikere har fundet på for at overbevise vælgerne, ikke noget som støttes af nationaløkonomisk forskning.«

Du har i flere sammenhænge understreget, at det er meget vanskeligt for lavtuddannede eller ufaglærte indvandrere at komme i arbejde i Sverige, og at mange af de indvandrere, der kommer nu, er dårligt uddannede. Er der nogen løsning på det dilemma?

»Nej. Den eneste løsning er videreuddannelse, hvilket erfaringsmæssigt er yderst vanskeligt i voksenalderen. Sverige har gjort en stor indsats for at løse disse problemer over 20-30 år, men tallene ser kun værre ud. Den teknologiske udvikling, som overflødiggør stadig flere ufaglærte job, gør også integrationen sværere for hvert år, der går.«

Du synes at være en af ret få økonomer, som deltager i debatten om indvandringens omkostninger i Sverige?

»Det er et upopulært budskab. Forskere, som fremsætter faktuelt korrekte men politisk ukorrekte budskaber i debatten, mødes ofte med had, mistænkeliggørelse, racismebeskyldninger og anden mudderkastning. Det indebærer ingen karrieremæssige fordele, særligt ikke for etnisk svenske økonomer. Derfor trækker de fleste sig fra debatten. Mange nationaløkonomer støtter mig privat, men vil ikke gøre det offentligt, hvilket jeg godt kan forstå. Men det er værd at bemærke, at jeg ikke har set en eneste seriøs forsker i nationaløkonomi kritisere de fakta, jeg har fremlagt om indvandringen. Desuden har jeg fået opbakning fra et flertal af nationaløkonomer. Så det handler ikke om, at svenske økonomer er uærlige, men at de trækker sig fra debatten,« fortæller Tino Sanandaji, der ikke selv har oplevet negative konsekvenser af sit engagement i den svenske indvandringsdebat.

»Sandsynligvis på grund af min kurdiske baggrund. Men det er naturligvis uvidenskabeligt, at graden af pigment i håret skal være afgørende for, hvordan argumenter bliver opfattet.«

Läs hela intervjun med Berlingske här.

 

 

 

 

Debatterar i Al-Jazeera och citerad i diverse utländsk press

I samband med flyktingkrisen har jag citerats i utländsk media, varav några kan vara intressanta förläsare. Jag deltog i en TV-debatt om i Al-Jazeera Inside Edition. Det finns ett par biografiska misstag. Jag är kurd född i Iran, inte Turkiet, och jag är inte längre på Institutet för Näringslivsforskning utan vid Handelshögskolan i Stockholm.

alj

Washington Post jämför flyktinginvandring i länder med olika demografiska och ekonomiska förutsättningar, och driver tesen att flyktinginvandring är ekonomiskt viktigare för länder i demografisk kris som Tyskland än för länder med befolkningstillväxt som Sverige. För Sveriges del citeras jag:

”Such economic thinking makes Germany distinct from Sweden, which has recently taken in the highest number of refugees in Europe per capita, despite having a population that isn’t declining. Its government has historically been among the world’s most accommodating when it comes to refugees, which explains Sweden’s quick reaction in the current crisis. Although the Swedish government allows asylum-seekers to work immediately, chances of finding a long-term job are low. Nearly half of all foreign-born people ages 25 to 64 are unemployed.

“There just aren’t many jobs anymore for the very low-skilled,” Tino Sanandaji, a Swedish economist with the Research Institute of Industrial Economics, was quoted as saying by Al Jazeera English. In contrast, most unfilled jobs in Germany are offered by technical manufacturers and do not require previous knowledge because workers will be taught in apprenticeship programs. Whereas Germans are particularly looking for engineers and workers with technical skills, many Swedish job vacancies require either European higher education degrees or excellent knowledge of the Swedish language”

Brittiska The Independent skriver på samma sätt:

“In Sweden, which is renowned for its open policies towards refugees and is one of the top destinations for those arriving in Europe, swathes of the country are also seeing a declining population but concerns over unemployment are rising. The country’s unemployment rate is currently 8.5 per cent, having not gone into double digits for 15 years, but the differences between Swedish-born and foreign-born residents are stark.

Statistics show that 84 per cent of working age Swedes are employed, compared with only 57 [58] per cent of foreign-born people in the same age group. Some analysts are concerned that there are not sufficient jobs for refugees arriving with low levels of education and training in Sweden. “We have a very modern, knowledge economy,” Tino Sanandaji, an economist at the Stockholm-based Research Institute of Industrial Economics, told Al Jazeera English. “There just aren’t many jobs anymore for the very low-skilled.”

Samma citat upprepas i Mexikanska affärstidningen El Economista, Houston Chronicle och i mindre amerikanska tidningar. Jag nämns även av Financial Review, ledande affärstidning i Austrailen:

“In Sweden, which has the world’s most generous open-door policy for refugees, a deal between the establishment political parties to block the far-right, anti-immigration and anti-Islam Sweden Democrats from gaining a share of power has led to support for the far-right party surging. Economist Tino Sanandaji, the son of Turkish Kurd immigrants to Sweden and now a leading commentator there on immigration policy, says: “Such a cartel to circumvent parliamentarianism is unprecedented in Scandinavia”.

“Stockholm-based economist Tino Sanandaji has documented the problems of integrating large numbers of refugees into a sophisticated economy and believes the continuing social impact of immigration is “tearing at the political order in Sweden and the rest of Europe”.

According to his figures, immigrants constitute 16 per cent of the Swedish population but account for 51 [55] per cent of the long-term unemployed. Nearly 60 per cent of welfare payments go to immigrants, a rapidly growing source of anger for high tax-paying Swedes. This is creating a clear threat to the social democracy that is the foundation of Scandinavian exceptionalism. Sanandaji has estimated that 60 per cent of newly arrived refugees lack a high-school education [ca 50 procent] and those immigrants who manage to find a job earn 40 per cent less than native-born workers. He says intergenerational mobility has not closed these gaps and poverty and segregation tend to be passed on to a frustrated second generation.

This reflects almost exactly the experience of French immigrants. Sanandaji warns that the lack of economic integration of immigrants is leading to the emergence of a new ethnic class society in Europe, with occupational status becoming visibly linked to ethnicity.

“The so-called visible minorities of Europe are rarely allowed to forget their lower socioeconomic status or that they are outsiders who were never really welcomed by large sections of the native population,” he said in a recent paper on immigration. “Despite lip service to the contrary, Muslim immigrants sense the silent collective distrust whenever some random extremist runs amok.”

Sanandaji and Anna Dahlberg are among a small group of analysts and commentators who are trying to break what they call the “taboo” on discussing immigration in Sweden.”

Den mest uppmärksammade intervjun av mig är av högerkolumnisten Margaret Wente i The Globe and Mail, Kanadas största nationella tidning. Artikeln var tydligen den mest lästa i The Globe and Mail den här veckan:

So how are things working out in the most immigration-friendly country on the planet?

Not so well, says Tino Sanandaji. Mr. Sanandaji is himself an immigrant, a Kurdish-Swedish economist who was born in Iran and moved to Sweden when he was 10. He has a doctorate in economics from the University of Chicago and specializes in immigration issues. This week I spoke with him by Skype.

“There has been a lack of integration among non-European refugees,” he told me. Forty-eight per cent of immigrants of working age don’t work, he said. Even after 15 years in Sweden, their employment rates reach only about 60 per cent. Sweden has the biggest employment gap in Europe between natives and non-natives.

In Sweden, where equality is revered, inequality is now entrenched. Forty-two per cent of the long-term unemployed are immigrants, Mr. Sanandaji said [korrect siffra 55%]. Fifty-eight per cent of welfare payments go to immigrants. Forty-five per cent of children with low test scores are immigrants. Immigrants on average earn less than 40 per cent of Swedes. The majority of people charged with murder, rape and robbery are either first- or second-generation immigrants. “Since the 1980s, Sweden has had the largest increase in inequality of any country in the OECD,” Mr. Sanandaji said. It’s not for lack of trying. Sweden is tops in Europe for its immigration efforts. Nor is it the newcomers’ fault. Sweden’s labour market is highly skills-intensive, and even low-skilled Swedes can’t get work. “So what chance is there for a 40-year-old woman from Africa?” Mr. Sandaji wondered.

Sweden’s fantasy is that if you socialize the children of immigrants and refugees correctly, they’ll grow up to be just like native Swedes. But it hasn’t worked out that way. Much of the second generation lives in nice Swedish welfare ghettos. The social strains – white flight, a general decline in trust – are growing worse. The immigrant-heavy city of Malmo, just across the bridge from Denmark, is an economic and social basket case. Sweden’s generosity costs a fortune, at a time when economic growth is stagnant. The country now spends about $4-billion a year on settling new refugees – up from $1-billion a few years ago, Mr. Sanandaji said. And they keep coming. Sweden automatically accepts unaccompanied minors. “We used to take in 500 unaccompanied minors a year,” he said. “This year we are expecting 12,000.”

Yet Sweden’s acute immigration problems scarcely feature in the mainstream media. Journalists see their mission as stopping racism, so they don’t report the bad news. Despite – or perhaps because of – this self-censorship, the gap between the opinion elites and the voters on immigration issues is now a chasm. According to a recent opinion poll, 58 per cent of Swedes believe there is too much immigration, Mr. Sanandaji noted. The anti-immigration Sweden Democrats Party is now polling at between 20 per cent and 25 per cent.

Sweden is a cautionary tale for anyone who believes that Europe is capable of assimilating the hundreds of thousands of refugees and migrants who are besieging the continent, or the millions more who are desperately poised to follow in their wake. The argument that these people are vital to boost the economy – that they will magically create economic growth and bail the Europeans out of their demographic decline – is a fantasy. It’s really very simple, Mr. Sanandaji explained. You can’t combine open borders with a welfare state. “If you’re offering generous welfare benefits to every citizen, and anyone can come and use these benefits, then a very large number of people will try to do that. And it’s just mathematically impossible for a small country like Sweden to fund those benefits.”

Things will get worse before they get better. As Judy Dempsey, a senior analyst at a Berlin think tank, told The Wall Street Journal, “Europe hasn’t seen anything yet in terms of the numbers or the backlash.” Meanwhile, Sweden’s neighbour, Denmark, has cut the benefits for refugees in half, and has taken out ads in Lebanese newspapers warning would-be migrants to stay home. The Danes don’t want to be a moral superpower. They can’t afford it.”

Som ni märker återkommer biografiska misstag, delvis för att de citerar varandra. Vissa detaljer missförstås i intervjuer. Det är inte invandrare med jobb som tjänar runt 40% mindre, utan samtliga invandrare, de med jobb tjänar runt 20% mindre. Vissa siffror skiljer sig för att det är olika årtal eller genom slarvfel. När det gäller arbetslösheten är siffrorna värre än vad som framgår i The Globe and Mail. Arbetsförmedlingens statistik för augusti visar att 49 procent av alla arbetslösa och 55 procent av långtidsarbetslösa är utrikes födda.

aaaa

Bonusfråga. Finns det något exempel på att svensk media rapporterar hur stor andel av arbetslösa och långtidsarbetslösa som är utrikes födda?

P.S Uppskattande läsare kan numera ge mig dricks, donationsknapp till höger.

 

 

 

 

 

 

 

Verklighetsförfalskning är inte humanism

År 2010 var det totala antal på flykt ca 44 miljoner i världen. Enlig UNHCR korsade knappt 10 000 flyktingar medelhavet till Europa, varav ca 20 dog på vägen.

År 2013 var det totala antalet flyktingar ca 51 miljoner. Enlig UNHCR korsade 60 000 flyktingar medelhavet till Europa, varav ca 600 dog på vägen.

År 2015 har totalt antal flyktingar ökat till 60 miljoner. Enlig UNHCR har hitintills i år nära 400 000 korsat medelhavet till Europa, varav ca 2800 dött på vägen.

För att stoppa denna pågående katastrof är det viktigt att förstå mekanismerna som på några år förvandlade medelhavet till en massgrav. Det är uppenbart att den fundamentala förklaringen för en så massiv ökning inte i första hand kan vara prportionerligt fler globala konflikter eller flyktingar. De allra flesta som tar sig över i medelhavet flyr inte för sina liv utan har först fått skydd i näraliggande men mindre attraktiva länder som t.ex. Turkiet eller Libanon. De som tar sig till Europa från exempelvis Turkiet gör så för att skapa ett bättre liv i välmående välfärdsstater, inte för att fly granater.

Enligt UNHCRs siffror kommer hälften av de som tar sig över till Europa ursprungligen från Syrien. De övriga största ursprungsländerna är Afghanistan, Eritrea, Nigeria, Somalia, Pakistan, Irak, Sudan, Gambia och Bangladesh som tillsammans med flyktingar från Syrien utgör nära nio tiondelar av båtflyktingarna. Historiskt förknippats krigsflyktingar med äldre, kvinnor och barn. Så är inte fallet med de som korsar medelhavet till Europa. Enligt FN är 13 procent kvinnor, 15 procent barn och minderåriga och 72 procent vuxna män.

UN

Huvudorsaken till mångdubblingen av antal båtflyktingar och antal döda i medelhavet är intensifiering av Europas paradoxala flyktingpolitik. Länder som Tyskland och Sverige är generösa med permanent uppehållstillstånd till de som lyckats ta sig dit men ger inte flyktingar från Syrien, Afghanistan, Somalia och liknande länder visum att flyga hit. Genom detta smarta “trick” kan politiker låtsas ”ge alla Syrier skydd” inför medier och väljare samtidigt som de slipper ta emot tiotals miljoner potentiella flyktingar.

När Europa tidigare förde en mer restriktiv invandringspolitik skulle någon som redan fått skydd i Turkiet och haft möjlighet att söka asyl i Grekland och andra mindre välmående länder på vägen till norra Europa ha haft svårt att få uppehållstillstånd, än mindre permanent uppehållstillstånd. Därför var det få som riskerade sina liv för att korsa medelhavet. Men i takt med att gränsskyddet har luckrats upp och asylpolitiken i allt större grad ser mellan fingrarna när det kommer till reglerna för första asylland har lockelsen till att ta chansen över havet ökat. Europeiska makthavare har med andra ord under en dimridå av humanistisk retorik skapat ett dödslotteri, med lockande förstapriser. Flyktingsmugglare har svarat på den ökade efterfrågan och svagare gränskontroller med en massindustri som tar över så många som möjligt så billigt som möjligt, utan hänsyn till säkerhet.

Detta förklarar varför det har kommit fler asylsökande från Afghnistan hitintills i år till Sverige än det någonsin gjorde när det pågick fullskaligt krig. UNHCR redovisar resultat av en surveyundersökning bland Syriska flyktingar i Grekland. Många svarar inte på frågan och resultaten bör tollkas försiktigt, men är intressant.

“60% said they had previously spent time in Turkey (31% had no reply to
this question), often in hotels and hostels. Two thirds of those questioned
said they had received no assistance there, and the majority had left
because of unemployment, and a lack of financial assistance.

• 90% wanted to find asylum somewhere else in the EU, mostly in Germany
and Sweden, for better assistance and employment opportunities. More
than half intended to apply for family reunification once they arrived.”

Migrationsvänliga New York Times erkänner om Irak: “A New Wave of Migrants Flees Iraq, Yearning for Europe”

“Emboldened by the recent wave of news coverage showing their countrymen and fellow Arabs fleeing the war in Syria and reaching Europe, many Iraqis see a new opportunity to get out….Their reasons for leaving vary. Some, like Mr. Abdella, who said he was threatened by militias, fear for their lives. Others are displaced from areas controlled by Islamic State militants. Still others are lifelong residents of Baghdad escaping harsh economic circumstances brought on by falling oil prices.”

En uppenbar lösning på problemet vore att ge alla som vill visum och låta de flyga hit. Ändå har inget land gjort detta. Vice statsmininster Åsa Romson förklarade senast igår att Sverige inte var villig att låta flyktingar söka visum på plats, som vanligt dold med dunkel retorik och utan att tydligt förklara varför. Orsaken är att uppsättandet av principella regler gäller alla miljoner som berörs av reglerna – inte bara de tusentals personer som för ögonblicket försöker ta sig över medelhavet. Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea och Somalia har över hundra miljoner invånare. Att ta emot alla som vill komma innebär därför i praktiken tiotals miljoner endast från dessa länder. Även i länder utan krig uppger ca 20-40 procent av befolkningen i Mellanöstern och Afrika att de skulle flytta till väst om de kunde. Att så få har flyttat beror på att de flesta inte kan. 

Mot bakgrund av detta bakomliggande massiva tryck leder inte några tusen fler lagliga flyktingar till färre som drunknar i medelhavet. I själva verket är det självklart för alla som förstår mekanismerna och tänker rationellt att ännu fler riskerar att dö i takt med att reglerna luckras upp och dörren öppnas ytterligare och vinsten av att ta risken ökar. Detta har jag och andra varnat för länge. Jag förklarade i slutet av våren: ”På 80-talet drunknade nästan ingen på medelhavet. Nu drunknar det tusentals per år. Naturligtvis har det att göra med att länderna har ändrat sin asylpolitik, och gjort det på sätt som är att: visserligen är vi väldigt generösa om du lyckas ta dig över, men vi bygger en mur så att det finns inga lagliga vägar in”

Det är dock svårt att åtgärda katastrofen så länge journalistkåren prioriterar hashtagkampanjer framför att erkänna och ta tag i krisens grundorsaker. Det hjälper inte att emotioenllt reagera på bilder av döda barn om man inte förstår varför de dör och därför reagerar med krav på mer av samma politik som förvandlat medelhavet till en massgrav.

Det finns många sätt att stoppa detta med rationell politik. I stället för att belöna t.ex. unga män som har pengar att ta sig över kan ett begränst antal flyktingar väljas ut på basis av behov (exempelvis sjuka eller föräldralösa barn) och sedan säkert flygas till Europa.

De Europeiska länderna kan gå återgå till temporära uppehållstillstånd. De som verkligen flyr sina liv och inte har något val kan får skydd från krig. Samtidigt finns inte samma lockelse för de som inte är flyktingar i ordets sanna bemärkelse utan flyttar för att förbättra sin livskvalitet.

Det viktigaste rika Europa kan göra för tiotals miljoner på flykt och uppemot hundratals miljoner i drabbade länder är naturligtvis att skicka resurser, inte att ta emot några hundratusen av de som lever i eller runt krigsdrabbade länder och försumma resten. De som med diverse absurda argument försöker förneka detta visar att de inte är allvarliga i sin påstådda altruism. Nyligen skrev the Guardian UN agencies ‘broke and failing’ in face of ever-growing refugee crisis”:

“The Syria regional refugee response plan is only funded to 35% of the $1.3bn needed to support refugees, both in the camps and by providing resilience funding for the countries hosting them. In Africa, where the crises in the Central African Republic and South Sudan do not often make international headlines, many funding appeals are less than 15% full. Experts say the current system, with constant emergency appeals to keep supply chains running month by month, must be changed to acknowledge that the situations in Syria, Iraq, Yemen and Central African Republic are all deteriorating and need long-term funding. In August, a multi-million dollar shortfall forced the World Health Organisation to close down 184 health clinics across 10 of Iraq’s 18 districts, in an area that has seen severe fighting and massive internal displacement. The cuts have left three million people without access to healthcare. The World Health Organisation is trying to raise $60m to fund healthcare in Iraq but so far only $5.1m has been given by donors. Dr Michelle Gayer is director for emergency risk management at the WHO. She told the Guardian that the gap between the desperate need in countries such as Iraq and current funding levels risked permanent damage to public health across whole populations.

“The global community, including WHO, we are dealing with emergencies of really unprecedented scale and nature,” she said. “This has a disproportionate impact on health because health deteriorates in a conflict situation over time.
“People haven’t been vaccinated, they suffer from malnutrition, they have mental health issues because of the conflict. We are setting countries back decades.”

Gayer said the decision to cut services was hugely difficult. “We are never 100% funded so we are always having to prioritise, but it breaks your heart when you end services for 3 million people. There will be no access for trauma like shrapnel wounds, no access for children’s health or reproductive health. There will be no surveillance of things like cholera. A generation of children will be unvaccinated.”

UNHCRs samlade budget för tiotals miljoner flyktingar i hela världen är ca 40 miljarder kronor per år. När alla humanitära program i Syrien utöver UNHCR kombineras är deras samlade budgetmål ca 70 miljarder kronor.

Det är inte bara FNs flyktingprogram som går på knän. Även mathjälpen är i desperat resursbehov: “The World Food Programme (WFP) is struggling to meet the urgent food needs of close to six million displaced people in Syria and in neighbouring countries. Food operations are severely underfunded, meaning that WFP has been forced to reduce the level of assistance it provides to refugees across the region….In September, over 360,000 Syrian refugees in countries neighbouring on Syria stopped receiving food assistance in a measure to continue to focus on the extremely vulnerable families amid a bleak funding outlook. This includes 229,000 refugees in Jordan and more than 131,000 in Lebanon….WFP immediately needs US$341 million to continue providing a lifeline to Syrians affected by the conflict until the end of the year. Sustainable and predictable funding is needed to ensure that WFP assistance continues.”

Även om vi utöver flyktingprogram inkluderar medicinhjälp, mathjälp och alla FNs humanitära program i hela världen rör det sig om endast ca 200 miljarder kronor per år:

“If you look at the humanitarian budget all over the world, it is somewhere between $20bn and $30bn. I don’t know any bailout of even a medium-sized bank that did not cost more than that. Not to spend more on humanitarian aid is a bad strategy, not to say a suicidal one.”

Sverige och de övriga Nordiska skulle ensamma kunna fördubbla detta med en del av de resurser som idag går till flyktingmottagning. Jag skrev för några månader sedan:

”Sveriges kostnader för asylmottagning samt långsiktig försörjning av flyktingar är minst 80 miljarder kr för ett några tiotusental flyktingar per år. FNs samlade finansieringsmål för 12 miljoner Syriska flyktingar är samtidigt ca 70 miljarder kronor (de brukar inte få in allt de äskar). Detta är en resursallokering som ingen rationell humanist kan försvara. Det är på samma sätt en skandal att Sverige har skurit 10 miljarder kronor ur biståndsbudgeten till förmån för bland annat flyktingsmugglare och Bert Karlsson.

Den medmänskliga reaktionen för dem som ser situation i Mellanöstern är att försöka rädda alla, eller i varje fall så många som möjligt. Sverige och Norge är små, rika och dyra länder. Det vore därför omöjligt för Sverige eller Norge att med invandring lösa flyktingkrisen för 12 miljoner syrier eller de drygt 50 miljoner på flykt i världen totalt. Det skulle däremot vara fullt realistiskt att Sverige och Norge ensamma fördubblar UNHCRs budget för samtliga 12 miljoner syriska flyktingar. Det skulle kosta 70 miljarder kronor per år. Att fördubbla Libanons budget för 1.8 miljoner flyktingar skulle kosta 6 miljarder kronor. Sverige har råd att ge alla flyktingar skydd, men inte skydd genom invandring.

Mitt skissartade förslag är därför att Sverige ska ge två kronor till FNs flyktingprogram för varje krona som sparas på reducerad invandring. Detta kan kombineras med åtaganden om kvotflyktingar och temporära uppehållstillstånd till dem med skyddsbehov. Om exempelvis Norge följer med kan stödet till världens drygt 50 miljoner flyktingar två- eller tredubblas. En irrationell flyktingpolitik som till stor påfrestning för det egna samhället hjälper en bråkdel av dem på flykt är inte det enda alternativet som står till buds. Om viljan och förnuftet fanns vore det inte omöjligt för Sverige att agera som en äkta moralisk stormakt och faktiskt lösa den globala flyktingkrisen.”

I stället för att öka biståndet för att möta globala katastrofer har Sverige kraftigt skurit ned biståndet, utan större diskussion. Det är talande att ökat humanitärt bistånd förkastas i den svenska debatten till förmån för vad som närmast kan beskrivas som en invandringskult. Det är på basis av dessa kvasireligiösa övertygelser om avskaffade nationsgränser som Timbros så kallade “expert” Fredrik Segerfeldt krävde fri invandring samtidigt som han kritiserade Sveriges mathjälp till Syrien, ett land på svältens gräns. Den underliggande drivkraften i medias rapportering är en ideologisk övertygelse om öppna gränser, inte ett rationellt patos att hjälpa så många som möjligt.

Att miljoner lever i svåra förhållanden i läger i Libanon och andra länder i desperat behov av pengar används som argument för att ta emot några promille av de boende och fortsätta svälta resten på resurser. Dessa absurda prioriteringar försvaras inte sällan med absurd retorik. Invandrare som redan fått skydd men föredrar Sverige framför Danmark, Turkiet eller Italien jämförs med judar som flydde undan andra världskrigets dödsläger. Kändisar klättrar över varandra och kräver beröm för att de vill ha mer av samma linje som dödar barn i medelhavet. SVD skrev i samband med fler döda i medelhavet ”Svenskar om flyktingkrisen: öppna gränserna”.

aaaRapparen Nabila Abdu-Fattah slår fast ”Det som borde göras i dag är att sluta hyckla, och öppna alla gränser som finns. Glöm det här med fort Europa. Nationsgränser är förlegat”

Media framställer oärligt diskussionen om invandring som en konflikt mellan humanister som vill hjälpa och främlingsfientlig som vill vända flyktingar ryggen. I själva verket är dispyten om hur man ska hjälpa bäst, vilket i sin tur handlar om olika syn på bakomliggande fakta och huruvida ökat invandring är ett självändamål eller ett medel att hjälpa. Stefan Löfven impotenta respons sker inom ramen för en förnuftfientlig debattklimat:

”När människor flyr undan krig, förtryck och terror har vi ett moraliskt, mänskligt ansvar att hjälpa till, säger statsminister Stefan Löfven…Han framhöll att de som kommer hit utgör ungefär en-två promille av dem som är på flykt…”Stefan Löfven slog fast att de nyanlända kommer att behövas i Sverige eftersom vår befolkning blir allt äldre, men också eftersom en rad sektorer inom välfärden redan i dag skriker efter utbildad personal.”

Det är ingen slump att policyn bygger på verklighetsförfalskning om nästan varje detalj:

•   Flyktingvågen handlar inte främst om flyktigar som flyr krig, utan om de som fått skydd från krig i mindre attraktiva länder och föredrar att leva i rika välfärdsstater.

•    Det handlar inte om att ta emot en eller två promille av världens flyktingar utan en eller två promille av världens flyktingar per år.

•    Det handlar inte om en temporär kris eller ett fåtal flyktingar utan vad UNHCR beskriver som ”what increasingly looks like the new normal”.

•    Det relevanta för att avgöra bördan är naturligtvis inte hur stor andel av världens flyktingar ett land tar emot utan antal i relation till landets befolkning. 2 promille av de 60 miljoner som är på flykt vore 120.000 per år, en takt som innebär att de med utländsk bakgrund blir Sveriges majoritetsbefolkning om runt 40 år. Detta är kanske önskvärt, men måste i så fall förklaras tydligt, inte döljas i manipulativ retorik om promille. Ingen har förklarat hur Sverige ska hantera dessa siffor mot bakgrund av de senaste trettio årens misslyckande med att integrera runt en miljon flykting- och anhöringinvandrare. Utrikes födda utgör redan idag 40 procent av de långtidsarbetslösa medan de med utländsk bakgrund utgör nära hälften av de med svaga skolresultat och står för ca 60 procent av socialbidragen.

•    Det finns inga bevis på att invandrare gynnar ekonomin av demografiska skäl eftersom invandrare arbetar mindre och betalar in avsevärt mindre i skatt. Trots en mer gynnsam demografisk profil betalar invandrare in ungefär 40 procent mindre i skatt, och då är arbetskraftsinvandrare inräknade. Denna massiva inkomstklyta har växt sedan 1990, inte krympt. Det är likaså en fabrikation att en hög andel flyktinginvandrare är högutbildade. Enligt SCB anger endast var tionde flykting själva att de är högutbildade medan nära hälften anger att de har förgymnasial utbildning.

Den främsta kraften bakom Sveriges irrationalitet är inte politikerna utan landets alltmer vänstervridna och alltmer agendasättande journalistkår. Det är deras helhjärtade tro på öppna gränser som driver regeringen, inte folkliga krav. Efter statsministerns tal om ”ett Europa utan murar” skrev opartiska SVT: “Löfven sa vad många ville höra”:

”Men nu trädde Stefan Löfven fram. Kanske var det lättare i den stämning som plötsligt dominerar i Sverige. Nu när det, i alla fall för tillfället, ser ut som om en nationell resning för humanism och människovärde drar fram över landet. Löfven sa vad många ville höra”

Det vore mer korrekt att skriva att Löfven sa vad många journalister ville höra. Det är intressant att se hur allmänheten reagerade. SVD: ”De senaste dagarnas intensiva medieuppmärksamhet har tydligt påverkat svenskarnas syn på flyktingar, visar en unik undersökning från SvD/Sifo. Fler vill nu ha ett generösare flyktingmottagande, och förändringen är statistiskt säkerställd… Resultatet visar att andelen svenskar som tycker att lagar och regler bör ändras så att vi tar emot fler flyktingar har ökat från 17 till 25 procent under dessa dagar”.

Svenska folket visar sig åter mer vuxna än sina makthavare. De senaste dagarnas uppvisning av narcissistiskt uppropsskrivande och frenetiskt hashtaggande från mediekändisar har inte märkbart ruckat opinionen. Bara 25 procent vill ta emot fler flyktingar. Orsaken är naturligtvis inte att tre fjärdedelar av befolkningen är rasister som inte vill hjälpa till. Många är förnuftiga nog att förstå att en ännu mer uppluckrad flyktingpolitik inte är rätt sätt att hjälpa och att den linje medierna stenhårt trycker på skulle förvärra den tragedi som de säger sig vilja stoppa.

Mediekampanjen är dessutom inte bara humanitärt utan även politiskt kontraproduktiv – som grädden på moset gynnas Sverigedemokraterna ytterligare. SD ökar nu till rekordnivåer i Aftonbladets och Sentios mätningar.

Inkorrekt av Hans Rosling om flyktingkostnader i Aktuellt

Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, och känd för sina pedagogiska framställningar av statistik till rörliga bilder. Professor Rosling har på senare tid gjort uppmärksammade inlägg i flyktingdebatten, bland annat i Aktuellt igår. Även om jag beundrar Hans Roslins patos är han i flera avseenden missinformerad.

Låt mig först säga vad Rosling har rätt om. Många förstår inte hur det svenska asylsystemet är uppbyggd. Om det finns 12 miljoner på flykt i Syrien och Sverige beviljar alla asyl, varför kommer inte fler än några tio tusen? Svaret är att Sverige medvetet inte beviljar asylsökande från Syrien, Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia och likande länder visum att ta sig hit legalt. Rosling förklarar: ”Europa är villig att hjälpa de som sätter sin fot här inne. Men vi gör ju allt för att stoppa dem från att komma hit.”

Jag tog upp detta i Ekot för några månader sedan, ca 15 minuter in: ”På 80-talet drunknade nästan ingen på medelhavet. Nu drunknar det tusentals per år. Naturligtvis har det att göra med att länderna har ändrat sin asylpolitik, och gjort det på sätt som är att: visserligen är vi väldigt generösa om du lyckas ta dig över, men vi bygger en mur så det finns inga lagliga vägar in”

Rosling har rätt när han säger att svenska politiker hycklar. Det är dock tveksamt att fokusera på det så kallade transportansvaret som bötlägger flygbolag och rederier som transporterar invandrare utan giltiga resehandlingar. Transportansvaret vore inga problem om Sverige beviljade Syrier och andra asylsökande visum att ta sig hit. Att säga att Sverige ger alla Syrier skydd men vägra låta de flyga hit är naturligtvis inget annat än hyckleri.

Hans Rosling har rätt om politikernas hyckleri men gör flera inkorrekta påståenden, bland annat om budgetfrågor. Rosling kritiserar som många andra att resurser förs över från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagning. Han påstår samtidigt att detta helt täcker migrationskostnader, vilket inte stämmer. Kostnader för initial asylmottagning finns i budgetposterna Migration och Integration. Dessa har ökat från till ca 12 miljarder år 2010 till ca 34 miljarder 2015 och förväntas öka ytterligare framöver. En del av dessa kostnader har tagit från biståndsbudgeten. Avräkning är inget nytt men har ökat i takt med skenande kostnader för flyktingmottagning. År 2010 togs ungefär 2 miljarder från biståndsbudgeten, medan det i år rör sig om drygt 8 miljarder kronor. Biståndet finansierar knappt fjärdedel av asylmottagning och drygt en fjärdedel av de senaste årens kostnadsökning.

De exakta projektionerna revideras ständigt i takt med nya prognoser. Låt mig citera ur budgetpropositionen 2015. De exakta beloppen har sen dess reviderats något, men avräkning har inte ändrats signifikant. Kostnaden för migration och integration redovisas under.

asyl

budget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budget2

 

Aktuellts inslag börjar 8 minuter in i programmet. SVT börjar genom att säga:

”Vi har hört många politiker uttala sig om flyktingkrisen. Nu ska vi höra på vad en vetenskapsman har att säga.” Hans Rosling gör några viktiga poänger som nämns ovan, men också flera tveksamma påståenden som jag ska diskuterera någon annan gång. När det gäller budgeten är kommentaren

–  Hans Rosling: ”jag tycker att vårt land gör något fint som tar emot så många människor. Men pengarna för det, det tar vi inte från svenska budgetposter, det tar vi från fattiga människor i Afrika.

–  SVT: Hur då?

–  Hans Rosling: 8 miljarder tas från planerade biståndsprojekt via internationella organisationer. Det är vaccin till barn, det är preventivmedel till kvinnor, och till och med insatser i flyktingläger. De pengarna använder vi

–  SVT: Så du menar att flyktingmottagandet i Sverige så här långt har inte ansträngt den svenska statens budget?

–  Hans Rosling: Det har inte rört den. Västra Götaland får mer i biståndspengar än Mocambique får. Och Mocambique är det land som får mest svensk bistånd. Ungefär i den storleksordningen. 8 miljarder, ungefär en tredjedel eller fjärdedel av det svenska biståndet används nu för mottagandet. Märk väl, jag lägger inga värderingar i detta. Jag tillhör de rent privat som tycker att man ska ta hand om de här. Men då ska vi också betala för det med egna medel. Det är ingen regel att man måste göra såhär, det är en liten fotnot i statistiken som man använder sig av. Det står i det svenska budgetplanen att det kallas för avräkning.

–  SVT: Du har sagt att svenska politiker hycklar. Vad menar du med det?

–  Hans Rosling: Genom att vi å ena sidan är vänliga och tar hand om de människorna som kommer och bidrar till vårt land. Å andra sidan gör vi det så svårt det bara går för att komma hit, och vi ger de inte rimliga livsbetingelser i flyktinglägren.

–  SVT: Men det finns ändå en tredjedel av den svenska väljarkåren som är emot flyktingmottagning. Som inte vill att vi ska ta emot fler flyktingar.

–  Hans Rosling: Men de verkar vara emot utlänningar i allmänhet, även om de kommer hit och är duktiga och ska jobba, forska eller komma hit av kärlet, så det verkar vara en värderingsfråga. Så vi kan lämna det åt sidan tycker jag och i stället titta på den stora delen av vår befolkning, som jag tillhör, som tycker att vi ska hjälpa till. Vi måste också inte bara ha hjärtat och låta det styra utan vi måste tänka på varifrån kommer de här 8 miljarderna. Om det nu ska komma fler, och vi behöver 4-8 miljarder till.”

Som ni ser stämmer det långtifrån korrekt att avräkning från biståndet skulle ha täckt alla kostnader för asylmottagning. (Dessutom är det mer än 4-8 miljarder till som behövs för ökade flyktingkostnader).

Rosling har fått kritik för sitt försvar av flyktingsmugare, som han menar inte bör kallas för smugglare. Rosling säger: ”Det är ju inte de här människorna som hjälper till som väljer att ha dåliga båtar. De kan ju inte ha annat än engångsbåtar när de tas när de kommer fram”

Flyktingsmugglarna kan naturligtvis använda bättre båtar om de vill, och försummar  flyktingarnas säkerhet av profitmotiv. Vad exakt motiverar för övrigt att inte ge flytvästar till barn?

Trots att Hans Roslings påståenden om budgeten och annat var inkorrekt hyllas intervjun av journalister och vänsteraktivister. K-G Bergström twittrar förtjust om Roslings uppenbara faktafel: “Vilket intervjuobjekt! Hans Rosling borde få eget TV-program på bästa sändningstid” “Härlig kväll. Först flyktingkrönika sen Rosling o Aktuellt o nu USOpen i Eurosport”.

Uppdate:

Professor Rosling twittrar “Yes I was wrong in TVnews. 1st year assylum costs are from Int Aid budget. Bigger costs thereafter are general budget. Sorry”

 

 

 

 

 

 

Medias dimridåer om ensamkommande flyktingbarns integrationsproblem

SNS har gett ut två rapporter som undersöker hur det går för enssamkommande flyktingbarn fram till 27 års ålder, vilket jag diskuterar i finanstidningen Realtid:

SNS redovisar andelen som förvärvsarbetar vid 27 års ålder. För de med svenskt ursprung är andelen som arbetar 79 procent för kvinnor och 82 procent för män. För flyktingar från samma länder som inte kom som ensamkommande barn är andelen som arbetar i 61 procent för kvinnor och 65 procent för män. För ensamkommande är andelen som arbetar 42 procent för kvinnor och 65 procent för män….Endast 10 procent var högutbildade vid denna ålder, jämfört med 27 procent av övrig jämnårig befolkning. Hissnande 44 procent var fortfarande förgymnasialt utbildade, jämfört med 10 procent bland övriga befolkningen. Någon som är driven nog att sig till Sverige från fjärran land kan med rätt stöd naturligtvis ta examen från gymnasiet.”

Dagens Nyheter förnekar sig inte heller. Under rubrik ”Flyktingbarnen är en tillgång” skriver ledarsidan: ”En slutsats man kan dra av Çelikaksoys och Wadensjös hittillsvarande forskning är att fördomarna mot ensamkommande flyktingbarn inte stämmer. De är inte ‘dyrare’ för samhället än andra grupper. Men de är heller ingen grå massa av offer som till varje pris måste tas om hand och vallas av samhället. På SNS-seminariet talades mycket om stöd och bidrag, ‘vi’ måste stötta lärarna, stötta skolorna, stötta kommunerna, landstinget och Skolverket. De ensamkommande flyktingbarnen ses i alltför stor utsträckning som ett problem, inte en resurs.”

DN ljuger som vanligt fräckt och lurar i sina läsare att det går lika bra för ensamkommande som andra grupper. Tidningen fabulerar vidare: ”De som arbetar har till och med samma snittinkomst som jämnåriga med svensk bakgrund.”

Nej, snittinkomsten är inte samma, den är cirka en tredjedel lägre än för jämnåriga med svensk bakgrund. Snittlönen är endast samma efter justering för lägre utbildning och andra kontrollvariabler förknippade med låg lön, något DN undanhåller. Kombination av högre utanförskap och lägre snittlön för de med arbete innebär att ensamkommandes totala arbetsmarknadsinkomster ligger på ungefär hälften av de med svenskt ursprung. Det är större klyftor än inkomstskillnaden mellan svarta och vita i USA. Men det är viktigare för DN att lura sina mer lättmanipulerade läsare än att uppmärksamma att samhället inte ger ensamkommande en likvärdig livchans.”

Ett par skärmbilder ur rapporten.

ålder

Den rödmarkerade siffran nedan visar löneskillnader innan kontroller som justerar för gruppen lägre utbildningsnivå.

income

Ser det ut som att det går lika bra för ensamkommande? Att DN ljuger om något så enkelt att kolla upp visar vilken förakt de måste känner för sina läsare. Läs resten av min i Realtid här.

Behrang Kianzad diskuterar hedersförtryck

Behrang Kianzad är en välkänd twitterprofil som beskriver sig som ”Jurist, Journalist, Digital Strategist & DJ”. Han har tidigare arbetat som reporter på SVT Rapport och som researcher för Sveriges Radio och har skrivit en bok om mångfaldsjournalistik som används som kursbok vid journalisthögskolor. Läsarna kanske minns vår livliga korrespondens i samband med Behrangs ”forskningsgenomgång” om invandring för Ordfront.

Behrang är åter aktuell i diskussionen om hederförtryck, eller som Behrang kallar det ”hedersbluffen”. Han deltog i gårdagens SVT debatt med detta tema. Behrangs samtal med Ivar Arpi som börjar ungefär 14 minuter in i programmet har väckt uppmärksamhet och kan bara beskrivas som must-see-TV.

behrang4

–  Ivar Arpi: Det viktigaste för den nya vänstern, det är att den vita mannen ska kritiseras. Det är viktigare för dem än att stå upp för kvinnor som flyr från ett kvinnoförtryck i sina hemländer och kommer till svenska bostadsområden och upplever exakt samma kvinnoförtryck.

–  Programledare: Behrang Kianzad, du är journalist och har följt de här frågorna länge. Är det inte bra att Svenska Dagbladet engagerar sig i den här frågan och uppmärksammar det? Behövs inte alla krafter?

–  Behrang Kianzad: Alltså det finns två typer av människor i världen, de som kan hålla två tankar i huvudet, och de som inte kan det. Ivar tillhör den senare kategorin. För det första, här kommer en rad påståenden som visar hur grund din syn är, hur din agenda egentligen ser ut. Du har ingen aning vad du pratar om Ivar, förstår du? Du har ingen statistik, du har ingenting som stärker din tes. När du börjar prata om att det finns vissa religioner, framförallt islam, där vi har hederskultur, då har du t.ex. missat hela kristna assyrier, kristna syrianer förlåt mig.

–  Ivar Arpi: Nej, jag sa inte det.

– Behrang Kianzad: Jag är inte färdigpratad.

–Ivar Arpi: Du lägger ord i munnen på mig. Men du lägger ord i munnen på mig.

– Behrang Kianzad: Jag säger till dig när jag pratat färdigt. Sen handlar det vidare om att, dels så är det så här. Hedersförtryck förekommer i hela svenska samhället. 50% av svenska kvinnor blir misshandlade i sina relationer. Sen är det såhär. Jag kan det här eftersom jag är jurist. Jag kan kriminalstatistik, som du inte har någon aning om. Förstår du? Eftersom du bara sitter och skriver nonsens, och det har du betalt för. Förstår du?

– Ivar Apri: Får jag svara på detta?

– Behrang Kianzad: Nämen vänta här. Vänta lite. Birgitta, du nämnde att vi har 70.000, som bor i ”hedersförtryck”. Vad har du för källa på det?

– Birgitta Ohlsson: Ungdomsstyrelsen. De säger att…

– Behrang Kianzad: Ungdomsstyrelsen? Du vet att den rapporten inte stämmer? Det är uppskattningar.

– Ivar Arpi: Det är ett exempel på att det är viktigare för ung vänster och för Behrang Kianzad att kritisera mig, och visst, det får de gärna göra, men…

– Behrang Kianzad: Du är fullständig irrelevant! Du är fullständig obetydligt.

– Ivar Arpi: De vill heller kritisera borgerliga ledarsidor än försvara Zeliha Dagli, Amine Kakabaveh…

– Behrang Kianzad: Borgerlig ledarsidor som legitimerar fascismen! Vad du gör är att du legitimerar rasismen!

– Birgitta Ohlsson: Jag tror att de flesta vettiga feministiska och andra röster i den här debatten mycket väl kan vara tydliga med att fördöma islamofobi som finns och är ett problem i vårt samhälle men också fördöma de islamistiska småpåvar som finns och som faktiskt dikterar…

– Behrang Kianzad: Var är de, var är de, var är dessa?

– Birgitta Ohlsson: De finns runtom i vårt land, de finns…

– Behrang Kianzad: Var är de? Var?

– Birgitta Ohlsson: De finns i den förort där jag växt upp också…

– Behrang Kianzad: Har Ivar varit i en förort? Har du vart i en förort Ivar?

Hela debatten finns här.

Behrang är självutnämnd expert på hedersvåld men kan inte kriminalstatistik. Det stämmer givetvis inte att 50 procent av svenska kvinnor blir misshandlade i sina relationer. Kianzad citerar Eva Lundgrens kontroversiella rapport Slagen dam men har missförstått uppgifterna. Slagen dam hävdar inte att hälften av alla kvinnor blir misshandlade i sina relationer, utan att 46 procent någon gång under sitt liv utsatts för fysiskt eller psykiskt våld (inklusive hot) av någon man, inklusive främlingar. När det gäller misshandel i relationer skriver Slagen dam: ”Totalt har 7 procent av kvinnorna utsatts för fysiskt våld av sin nuvarande make/sambo”

Behrang Kianzad ifrågasätter också att 70.000 skulle vara utsatta för hedersförtryck. Birgitta Ohlsson har dock rätt om Ungdomsstyrelsen. Uppsala Universitets Kunskapsbank om “Hedersförtryck och religiositet”:

”Ungdomsstyrelsen uppskattar utifrån en enkätundersökning år 2009 att cirka 70 000 individer i åldern 16-25 år i Sverige upplever begränsningar i förhållande till äktenskap och/ eller att familjen ställer upp villkor fär val av partner. Detta gäller 6,6 procent av de unga kvinnorna och 3,8 procent av de unga männen. Enligt studien är det betydligt vanligare med begränsningar i valet av framtida partner i familjer med utländsk bakgrund jämfört med familjer med svensk bakgrund”

I två debattartiklar i Göteborgsposten påstod Behrang nyligen att han avslöjat “myten” om hedersförtryck med egna beräkningar: ”Vi har 300 000 medborgare med ursprung i något muslimskt land… Skulle siffran 100 000 stämma, så skulle närmast alla tjejer i åldern 14–30 i dessa grupper omfattas av hedersförtryck”…”Däremot avlivade jag myten om att vi har ”100 000 tjejer som lever i hedersförtryck”, till exempel har vi endast 31619 tjejer som är födda eller har bakgrund i ett muslimskt land”

Det är naturligtvis befängt att det bara skulle finns 300.000 personer med ursprung i något muslimskt land i Sverige. Det är påhitt av Behrang, som har en tendens att  självsäkert uppfinna siffror. Enligt SCB är antalet personer födda i ett muslimskt land eller med någon förälder född i ett muslimskt land ca 880.000 personer. Att det bara finns ”31619 tjejer som är födda eller har bakgrund i ett muslimskt land” i Sverige är likaså en mycket exakt bluff. Behrang tycks heller inte inse att det inte bara är tjejer som lever i hedersförtryck. Det gäller även killar, inte minst homosexuella.

Socialstyrelsen, ungdomsstyrelsen, Stockholms stad och andra har uppskattat detta med enkäter och intervjuer. Hur många som lever i hedersförtryck är till stor del en gränsdragningsfråga. Exempel är frågor som ”Är du orolig för att någon förälder eller annan vuxen i din familj ska bestämma vem du ska gifta dig med/leva tillsammans med?” En mätning visar att 2.6 procent av unga tjejer med svensk bakgrund inte känner sig fria i sin partnerval jämfört med ca 22 procent av unga tjejer med invandrarbakgrund.

socialstyrelnse
Stockholms stad utförde en annan mätning ”2008 bland cirka 2 300 elever i årskurs nio” i Stockholm. 14 procent av andra generationen och 18 procent av första generationen invandrartjejer hade utsatts för kontroll, hot eller våld, jämfört med nästan inga tjejer med svenskt ursprung i denna mätning.

xx_xx

Behrangs rabiata utbrott i SVT borde inte förvåna någon. Han har ofta en hotfull ton och har uppmanat till våld. Behrang har nu tagit examen och avklarat sin juristutbildning, men kallade sig jurist och skrev att han hade examen när han fortfarande var student. Utöver milt meritfusk är Behrang rättshaverist och hotar regelbundet att dra kritiker inför domstol för förtal.

Nivån av inkompetens i hans så kallade “forskningsgenomgång” är svårbeskrivlig. Som exempel på uppenbara faktafel fokuserade jag på påståendet att “de flesta” invandrare i Sverige skulle vara mellan 20 och 30 år gamla. Så är inte fallet enligt statistik och sunt förnuft. SCB anger att drygt femton procent av invandrarna är i dessa åldrar. Behrang och Ordfronts chefredaktörs surrealistiska svar var att köpa beräkningar från SCB som de triumferande förklarade motbevisar detta:

TS hävdar vidare att de flesta asylsökanden till Sverige inte skulle vara i åldern 20-30 år, att det är något Ordfronts faktagranskare har missat. Men det är de visst, SCB:s enhet för befolkningsstatistik, som på vår begäran räknade fram medianåldern för asylsökande under 2013. Medianåldern är 27 år

Medianåldern säger ingenting om hur stor andel som är mellan 20 och 30 år gamla. Behrang och hans medförfattare har glömt högstadiematten och vet inte vad median betyder. Resten av svaret är osammanhängande smörja, där Behrang och Ordfront naturligtvis också hotar att åtala mig för förtal:

TS uppmanades flertalet gånger att specificera konkreta fel i Kianzads text och resonemang, eftersom han anklagar såväl Kianzad som Ordfront för sådant som lögn, falsifiering och inkompetens, sedermera även på Twitter. Vi har tagit kontakt med Journalistförbundets jurister. Det som skett kan mycket väl leda till ett förtalsåtal

Att Behrang ljuger som en häst travar är uppenbart för alla som följt min diskussion med honom på twitter. Behrang själv är en underhållande karaktär, men frågan är varför SVT, Sveriges Radio och andra valt att ge en platform till denna skojare. Vad har den allvarliga debatten om hedersförtryck vunnit på Behrangs framfart? Uppenbarligen bedömer många journalister att Behrangs yttranden om nationalekonomi, hedersvåld och annat är inom rimlighetens ramar. Släpper journaliskåren fram vem som helst så länge de är vänsterradikala och påstår sig kämpa för mångkultur? Har svensk media ingen nedre gräns?